k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Masky v ulicích

16. 11. 2020 — k47

Ko­ro­na­vi­rus hlásí další mrtvé. Viru padly za oběť i oslavy 17. lis­to­padu a pře­sou­vají se z ulice do obý­váku. Místo na Ná­rodní třídě si teď můžete kor­zo­vat mezi gaučem a led­nicí, a vzhle­dem k si­tu­aci by každá jiná al­ter­na­tiva byla méně než ide­ální. Když se pomalu do­stá­váme z clus­ter­fucku vpravdě Ba­bi­šov­ských roz­měrů, není moudré, aby se všichni na­tla­čili do jedné ulice, v kon­cen­t­raci asi tisíc hlav na metr čtve­reční (je to jediné místo pod širým nebem, kde do­stá­vám klaus­tro­fo­bii) a dali viru šanci se zase pro­táh­nout po­pu­lací. Takže nic.

Když se tam letos nebudu motat, vy­táh­nul jsem aspoň ze šuplíku 4 roky staré fotky pra­vi­del­ného ale­go­ric­kého prů­vodu masek, který se pra­vi­delně sa­ti­ricky a s iro­nic­kým od­stu­pem vy­ja­dřuje k dění v re­pub­lice. (Oni jsou vlastně v mas­kách, to by mohlo projít.) Je to už pár let, pa­ma­tu­jete na sa­ti­ri­zo­vané udá­losti? Nevím jak vám, ale v po­rov­nání s le­toš­ním rokem všechny ostatní nějak splý­vají do ne­vý­razné šedi.


+1: Jinak podle zákona se na de­mon­stra­cích nesmí nosit masky a za­krý­vat ob­li­čej „způ­so­bem ztě­žu­jí­cím nebo zne­mož­ňu­jí­cím jejich iden­ti­fi­kaci“. Jde o pře­stu­pek. Tohle asi v praxi padne, rouška se, doufám, navěky stane sym­bo­lem ohle­du­pl­nosti. Jsem v davu lidí, při­pa­dám si ne­mocný, nechci nikoho na­ka­zit, nosím roušku. QED.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz