k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

This lonely desert was the last known home of the Manson family

5. 5. 2020 — k47

Char­les Manson by byl per­fektní ma­na­žer. Do­ká­zal mo­ti­vo­vat své pod­ří­zené (vy­tvo­řil kult) a dostal z nich nad­stan­dardní pra­covní výkony (sérii vražd). Přesto na něj ne­vzpo­mí­náme pro zmí­něné schop­nosti in­spi­ro­vat lidi a pro ino­va­tivní prak­tiky před­jí­ma­jící LSD micro­do­sing, po­pu­lární mezi tech­nic­kými typy v Si­li­con Valley, ale pro něco jiného.

Proto, když někdo začne vy­chva­lo­vat cha­rak­te­rové vlast­nosti vraha, zpo­zor­ním. Však to znáte, kla­sické rysy psy­cho­pata – ego­cen­t­ris­mus, citový chlad, ne­schop­nost lí­tosti, žádný pro­blém s apli­ko­vá­ním násilí, od­straní svědka, když to „dává smysl“ – ne­chutné věci, se kte­rými nechci mít nic spo­leč­ného. Ne­při­padá mi kon­tro­verzní, že glo­ri­fi­kace vlast­ností chlad­no­krev­ného ná­jem­ného za­bi­jáka, může být okolím vní­mána ne­ga­tivně. A když někdo začne pro­hla­šo­vat, že tohle jsou jeho nej­lepší vlast­nosti, možná na­de­šel čas na­kres­lit čáru do písku a těch, kteří se lísají mon­st­rům, se zbavit. Chápu, že tyhle si­lácké řeči před­sta­vují způsob, jak ukázat zuby & dát najevo, že jste při­pra­veni se poprat na pra­cov­ním trhu & slou­žit jako věrný žoldák ka­pi­ta­lismu ne­hledě na ná­sledky, ale okolí se na to může dívat různě. Za­ne­chá to špat­nou pachuť v ústech. Ok, tenhle člověk je po­ten­ci­álně ne­bez­pečný, ne­vě­ro­hodný a ma­ni­pu­la­tivní lhář, nikdy mu ne­mů­žete nic věřit. Pro vlastní pří­čet­nost se od něj od­říz­něte. Hned a na­po­řád.

Pokud si dobře vzpo­mí­nám na Ron­so­nův Psy­cho­path Test něco kolem jed­noho pro­centa lidí má so­ci­o­pa­tické ten­dence, často bývají bohatí a 'úspěšní' pod­ni­ka­telé, ale když se na­chá­zejí v něčím životě, jsou uži­teční jako pi­ja­vice a pří­jemní jako tyfus. Těm se za každou cenu, i pre­ven­tivně, vy­hněte. Pro vlastní dobro.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz