k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

V karanténě můžete začít s makro-focením

7. 5. 2020 — k47

Během ka­ran­tény, kdy jste za­vření doma a ne­mů­žete nikam jít a nic dělat, je ide­ální čas začít s makro-fo­ce­ním, pro­tože pro něj ne­mu­síte nikam jít a musíte dělat jen velice málo.

Vím, že teď když ka­ran­téna po­vo­luje, při­chá­zím s kříž­kem po funuse, ale na k47čce jsem si nikdy ne­za­klá­dal na do­chvil­nosti. Začalo to tak, že jeden foto-jůtůbr říkal přesně to, co teď říkám já – pro makro ne­mu­síte ces­to­vat, chodit mezi lidi a in­ter­akci můžete omezit na ne­pří­liš ko­o­pe­ru­jící hmyz – ale pro­tože to byl foto-jůtůbr a ti jsou pla­cení za vy­chva­lo­vání předra­že­ných foťáků, ob­jek­tivů a pří­slu­šen­ství, začal s vý­bě­rem ob­jek­tivu pro koupi. Zdá se, že v mo­der­ním světě ke štěstí při­jdete jen s kre­dit­kou v ruce; tedy aspoň tenhle pohled tlačí re­klamní žol­dáci.

Je ne­smysl si ku­po­vat kus skla za 800$, když chcete bez zá­vazku smočit prsty v řece mak­ro­fo­to­gra­fie, pri­márně pro zabití ně­ko­lika líných od­po­lední. A právě proto píšu tenhle článek: Ne­po­tře­bu­jete skoro nic nebo ještě méně pokud máte po ruce duct-tapu.

Abych vy­lí­čil si­tu­aci: Před­stavte si, že máte jen to nej­horší možné vy­ba­vení. Starý ghetto foťák a setový šunt-ob­jek­tiv jako tyhle krásné exem­pláře.

setový ob­jek­tiv, vě­nujte extra po­zor­nost za­žrané špíně

Když máte tyto dvě in­gre­di­ence, máte skoro všechno, stačí jen jediná věc: makro adap­tér neboli makro trubky neboli makro kroužky neboli makro ex­ten­der nebo tak nějak.

Stojí pár stovek a když ne­chcete utrá­cet ani korunu, jejich roli za­stane pár uříz­lých cen­ti­me­trů trubky a duct-tape. Stačí cokoli, co posune ob­jek­tiv pár cen­ti­me­trů od těla foťáku a bokem ne­pustí pa­ra­zi­tické světlo. Tenhle manévr stačí na to, aby ob­jek­tiv ostřil velice blízko a vy můžete zkou­mat krásy mi­ni­a­tur­ního světa.

Nalevo máte adap­tér a na­pravo ukázku při­blí­žení. Jde o detail o šířce 2 cen­ti­me­try, který je pro­mí­tán na senzor široký 23.4 mi­li­me­try, víc jak 1× při­blí­žení, tohle je makro, ví­tejte.

makro trubky
setový detail, 2cm

Teď záleží, jak kva­litní je ob­jek­tiv, pro­tože setové sklo může být jen tak tak pro plá­no­vané po­u­žití, ale když z něj obraz zvět­šíte, budou zvětší se i všechny jeho vady a ne­ostrosti. Uká­zalo se, že můj seťák nic moc, všude divný roz­pitý lesk, dalo by se to vy­lep­šit stopnu­tím dolů na f/8 nebo f/11, musíte zkou­šet. Jinak na­sta­vení clony v ob­jek­tivu, který ji neumí ma­nu­álně na­sta­vo­vat se dělá takhle: Za­pnete foťák, z něho změ­níte clonu, pak ob­jek­tiv zaživa vy­po­jíte a clona zů­stane, jak ji chcete.

Pokud ale pa­t­říte mezi fajnšme­kry, pak si přede jen můžete koupit nový ob­jek­tiv, jen nebude stát pár stovek euro, ale pár stovek korun jako třeba ten ši­ro­ko­úhlý makro manuál dole, jenž mě stál 400 nebo 600 korun. Trik je v tom, že ho na foťák ne­při­po­jíte nor­málně, ale ob­rá­ceně – ta strana, která kou­kala ven, kouká dovnitř – to z ně­ja­kého důvodu, kte­rému ne­ro­zu­mím, za­jistí, že ostří velice, velice blízko.

28mm be­roflex
be­roflex detail, 1cm

Stačí ho otočit, pří­padně pod­lo­žit ně­ja­kým krouž­kem a na stejný senzor dokáže pro­mít­nout scénu ši­ro­kou 1cm. Po­skytne víc než dvoj­ná­sobné zvět­šení a to je teprv to správné makro.

Takhle se začíná za téměř nula peněz, stačí málo, trochu know-how a vůle ex­pe­ri­men­to­vat. A o tom to je.


Ty tes­to­vací snímky ne­vy­pa­dají moc extra, co? Já vím. Ty nikoho ne­na­dchnou pro makro. Zkusil jsem proto, jestli ne­pů­jde se se­to­vým ob­jek­ti­vem (s pomocí DIY světel) udělat něco vi­zu­álně za­jí­ma­věj­šího. Tady jsou ty pokusy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz