k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Kultovní film

10. 9. 2020 — k47

Kin-dza-dza! je kul­tovní film, o tom nemůže být nejmenší pochyb. Stačí vidět deset minut a cítíte to, sálá z něj fakt, že po vydání dosáhl kul­tov­ního sta­tutu. Má to je ne sais quoi jako Vi­deodrome, Man Bites Dog, Idi­o­cracy, Na­po­leon Dy­na­mite, Liquid Sky a my­ri­áda dal­ších spe­ci­ál­ních kul­tur­ních ar­te­faktů, které ne­mu­sely uspět v kon­venč­ním slova smyslu, ale silně re­zo­nují v malé oddané ko­mu­nitě.

Ale co Kin-dza-dza! vlastně je? Jde o sci-fi dysto­pický snímek, který ko­ke­tuje se sa­ti­rou a ko­me­dií. Za­jí­mavé na něm je jenom pár drob­ností, třeba to, že vznikl v roce 1986 v so­vět­ském svazu.

Dva po­zemš­ťané se omylem do­sta­nou na pí­seč­nou pla­netu Pluk, která je po­ně­kud zvláštní. Všechna voda byla pře­mě­něna na palivo, nej­cen­nější artikl jsou hla­vičky zá­pa­lek, oby­va­telé jsou te­le­pa­tičtí a po­u­ží­vají pře­vážně jen dvě slova, spo­leč­nost tvo­řená dvěma vrst­vami, mezi nimiž panuje bi­zarní hi­e­rar­chie a zvyky, pří­sluš­nost ke kastě určuje malé za­ří­zení se svě­tél­kem a jedni musí ne­u­stále pro­je­vo­vat úctu těm druhým, po­li­cie je kri­mi­nální or­ga­ni­zace, které jde jen o vlastní pro­spěch a vůdce toho všeho je ne­škodný hlu­pá­ček, kolem něhož se přesto vy­tvo­řil systém nutící všechny ho bez­mezně uctí­vat a zbož­ňo­vat. Kdyby mě někdo ne­u­po­zor­nil, skoro bych si té satiry ne­všim­nul…

Náladu filmu vy­sti­huje shr­nutí „Mad Max meets Monty Python by way of Tar­kov­sky“ a za mě dobrý.


+1: Kin-dza-dza! je na you­tube.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz