k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kulový Blesk - paranoia a konspirační teorie o koronaviru

31. 10. 2020 — k47

Burrou­ghs vy­stihl pod­statu pa­ra­noie, když řekl „Pa­ra­noia is the de­lusion that your ene­mies are or­ga­ni­zed.“ Můžeme mít ne­přá­tele, může jich mít celou řadu, ale je prak­ticky ne­možné, aby všichni táhli za jeden provaz, jed­nali v do­ko­na­lém sou­ladu, zcela uta­jeni, syn­chro­ni­zo­vaní jako jeden muž, aby pro­vedli plán bib­lic­kých roz­měrů.

Přesně v tohle věří lidé kolem petice Kulový blesk (kulovy-blesk.cz) – ko­ro­na­vi­rus je podvod a da­le­ko­sáhlá glo­bální kon­spi­race za ja­kýmsi ha­neb­ným cílem. Proto po­ža­dují, aby vláda zří­dila stej­no­jmen­nou vy­šet­řo­vací komisi, jež pro­zkoumá pozadí pan­de­mie a ně­kte­rých dal­ších věcí, které s co­vi­dem sice ne­sou­visí, ale jde o stá­lice kon­spi­rač­ních kruhů.

Stačí očima pře­lét­nout pár řádků, aby bylo jasné, že jde o práci po­ma­te­ných hlav, které se už ně­ja­kou dobu lou­hují v kon­spi­rač­ním ze­it­gestu, a na místě to od­mít­nou jako bez­cenné blá­bo­lení. Můžeme. Já do po­sled­ního řádku pře­četl všechny výzvy, ve­řejné dopisy a do­ku­menty z jejich webu, pro­tože to bylo příliš fas­ci­nu­jící čtení. Nikdy dřív jsem ne­vi­děl tak kom­pletní gamut kon­spi­rač­ního ší­len­ství v rodném jazyce. Je tam všechno – Covid jako podvod, 5G, oč­ko­vání a au­tis­mus, či­po­vání, chem­trails, ná­znaky New World Order – všechny ti­síc­krát vy­vrá­cené do­mněnky a fámy, pěkně zdesti­lo­vané čes­kými mozky kon­spi­rá­torů, včetně vzá­jemně si od­po­ru­jící tvr­zení. Když na ně na­ra­zíte, víte, že je to dobrý ma­te­riál – po­ma­tení a kon­spi­rační myš­lení je tak silné, že dokáže uvěřit ně­ko­lika vzá­jemně pro­ti­chůd­ným tezím. Stačí když všechny uka­zují na jakési stí­nové figury, které tahají za nitky a můžou za všechno špatné. Na druhou stranu je těžké sle­do­vat, co vlastně říkají.

Začal jsem dělat seznam všech tvr­zení, všeho čemu věří a čeho se obá­vají a musím říct, že je to fan­tas­tická ukázka Uni­fi­ko­vané Kon­spi­race.

⨂ Covid je podvod, pan­de­mie je plá­no­vaná (padne i slovo „plan­de­mie“),

[…] více jak 10 let plá­no­vali spus­tit tento podvod na celém světě v rámci svého ID2020, OSN Agendy 21 a OSN Agendy 2030.

[…] vy­ka­zuje cha­rak­te­ris­tiky eko­no­micko-mo­cen­ského a glo­bálně po­li­tic­kého pod­vodu, který útočí na bez­peč­nost a su­ve­re­nitu naší země

Podle našeho názoru, pro­vá­děná opat­ření jsou do­pro­vá­zena ty­pic­kými znaky to­ta­lit­ního režimu a zvůle, které nemají od dob sa­me­tové re­vo­luce obdoby

Jinde ale píšou, že cílem je, aby „far­ma­ceu­tický a tech­no­lo­gický prů­mysl může ge­ne­ro­vat ob­rov­ské zisky z pro­deje PCR testů […] a z pro­deje vakcín“. Na dalším místě, že jde o pře­de­hru pro chys­taný glo­bální eko­no­mický reset. Tak jak to je? Kdo ví. Musíme si asi sami vybrat. Další tvr­zení:

⨂ Virus je uměle vy­tvo­řený, po­chází z USA. Po­cho­pi­telně. Ne­ří­kají ale jasně, co mělo být v plánu a kdo na tom měl pro­fi­to­vat? Vy­tvo­řil virus, ale proč? Vlastně jo. Hned tři důvody.

⨂ SARS CoV-2 se ne­pře­náší vzdu­chem a není in­fekční. Na­místo toho je uměle vy­vo­lán vak­cí­nou proti chřipce. Z toho důvodu jsou prý za­sa­žené hlavně pe­čo­va­tel­ské domy, pro­tože ri­zi­kové po­pu­lace dů­chodců jsou oč­ko­vány. Aha, tihle anti-vaxeři to vy­hmátli. Žádný covid ne­e­xis­tuje, můžou za něj zlé oč­ko­vání, proti kte­rému brojí celou dobu! Jestli je to tak, pak se nemůže na­ka­zit víc jak 7-8% po­pu­lace, tolik se nechá oč­ko­vat proti chřipce. V sou­časné době se nákaza pro­ká­zala u 3% po­pu­lace.

⨂ Na druhou stranu virus rychle mutuje a oč­ko­vání tak není možné vy­vi­nout. Počkat. Ne­ří­kali, že jde o reakci na chřip­ko­vou vak­ci­naci? Jak pak může mu­to­vat, když je jen ze stří­kačky a cel­kově to je přece podvod, vůbec ne­e­xis­tuje, ale přesto ho vy­vi­nuli v Ame­rice? Ok, radši půjdu dál…

⨂ Spe­ku­lují, že může jít o one­moc­nění krve (téhle tak­tice se říká JAQjust asking ques­ti­ons) a smrt nikdy není kvůli covidu, ale kvůli špatné di­a­gnóze. (Platí to u kaž­dého z 1.1 mi­li­onu obětí? Jako že dok­toři si v každém pří­padě mys­leli, že je to nová ne­známá cho­roba, ale bylo to něco jiného?)

⨂ Roušky prý ne­fun­gují, jsou plné pa­to­genů, sni­žují imu­nitu „na mi­ni­mum“, sni­žují sa­tu­raci O2, vedou ke zpět­nému dý­chání CO2.

⨂ PCR testy nic ne­ří­kají, jde o fi­nanční podvod. Ty spe­ci­ficky pro de­tekci COVID-19 byly prý na­ku­po­vány už v roce 2017. Navíc ne­do­ká­žou roz­li­šit SARS-CoV-2 od na­chla­zení, chřipky nebo eboly. (Tohle je pří­klad úče­lo­vého ne­po­cho­pení: V jednom do­ku­mentu citují, že PCR ne­do­káže roz­li­šit ak­tivní virus od ne­ak­tivní virové RNA. Je myš­leno RNA toho viru, ale oni to vezmou tak, aby to co nej­lépe za­pa­dalo do jejich svě­to­ná­zoru a to tak, že PCR zjisti pouze „byl tu nějaký RNA virus“ a nemůže říct který, což není pravda.)

PO­ŽA­DU­JEME, aby se zcela upus­tilo od tes­to­vání vzorků z nos­ních dírek a při­stou­pilo se vý­hradně k se­ro­lo­gic­kým testům z krve, které mají daleko vyšší a přes­nější prů­kaz­nost nákazy

Se­ro­lo­gické testy jsou k něčemu jinému.

⨂ Cel­kově jsou anti-vax a anti big-pharma. Bojí se těž­kých kovů ve vak­cí­nách (sto­pové množ­ství rtuti v thi­o­mer­salu, který se už ne­po­u­žívá, mmch. amal­gá­nové plomby jsou z po­lo­viny rtuť, to by jim taky mělo vadit) a spo­jení vakcín s au­tis­mem, které bylo už ti­síc­krát vy­vrá­ceno. Jsou i proti EU a WHO. Píšou o ní:

[…] pro­ka­za­telně fi­nan­co­va­nou z velmi pod­statné části ze sou­kro­mých peněz pri­vát­ních in­ves­torů a me­ce­nášů

Tento pokus WHO, Gatese, GAVI, CEPI a celého far­ma­ceu­tic­kého prů­myslu o zís­kání peněz tím, že všechny na světě na­oč­kují, je hloupá a oči­vidná cham­ti­vost.

⨂ Tvrdí, že média lžou, ofi­ci­ální sta­tis­tiky jsou na­fouk­nuté, fact-chec­king je ná­stroj jak za­šla­pat al­ter­na­tivní názory, vždy někým pla­cený a pro­pa­guje je­di­nou správ­nou pravdu, co vybočí z ofi­ci­ální linie cen­zu­ro­váno, stejně tak je prý celá aka­de­mická obec ve střetu zájmů. Těm chtějí rovnou pre­ven­tivně ve velkém ode­brat aka­de­mické tituly do doby, než se to vy­šetří. Že se přesně tohle stalo Andrew Wa­ke­fiel­dovi za jeho pod­vod­nou studii o vlivu oč­ko­vání na au­tis­mus a ne­u­stá­lému pro­pa­go­vání teorie, které má reálné dopady na zdraví lidí, je v kon­fliktu s tím co chtějí, ale kon­tra­dikce nikdy ne­před­sta­vuje pro­blém pro do­sta­tečně za­sle­pe­ného.

⨂ Jeden dopis po­chází údaj­ného od stra­te­gic­kého plá­no­vače Re­pub­li­kán­ského ná­rod­ního výboru (který je zá­ro­veň 9/11 tru­ther).

Jsem od­bor­ní­kem v této ob­lasti, pro­tože jsem sám přežil útok „wea­po­ni­zo­va­nou“ ptačí chřip­kou H5N1,který pro­vedlo CDC jako po­zemní test v čer­venci 2005 se­verně od ústředí CDC v At­lantě GA, a já jsem byl jednou z jejich za­mýš­le­ných obětí.

H5N1 je extra ne­pří­jemná zá­le­ži­tost, o tom žádná, ale zatím se šíří na lidi jen vzácně z na­ka­že­ných ptáků. Navíc jaký smysl by měla „wea­po­ni­zo­vace“ takto smr­tel­ného viru? Když se roz­šíří do po­pu­lace, jen těžko se dá kon­t­ro­lo­vat a kon­spi­ru­jící vláda se sama takří­ka­jíc stře­lila do nohy.

⨂ Dále:

není mnoho času a jediná mož­nost, kdy se celému plánu glo­ba­listů po­sta­vit na odpor, je právě teď

Tady se sluší zmínit, že termín „glo­ba­listé“ je v ur­či­tých kru­zích píš­ťalka na psy, která zna­mená židé. Ne­mys­lím si, že to je tady tak myš­leno, nej­spíš jde o zkratku pro jakési ne­u­r­čité a mocné oni. Celá petice je pro­tkána la­tentní xe­no­fo­bií, stra­chem z imi­grace, všechno za­hra­niční před­sta­vuje ne­bez­pečí (chtějí zrušit tohle, pro­tože se bojí ci­zinců). Proto není pře­kva­pivé, že kon­takt kon­spi­rač­ních snů s po­li­tic­kým světem před­sta­vuje právě SPD.

SPD a ne­za­řa­zení si vy­slou­žili naši větší důvěru. Hájí dlou­ho­době zájmy občanů ČR.

⨂ Bojí se účinků, které na zdraví mají další kla­siky v kon­spi­rač­ních kru­zích: bez­drá­tové sítě, EMF, mi­li­me­t­rové vlny (to zna­mená 5G, ale přímo ne­ří­kají, že 5G způ­so­buje one­moc­nění ko­ro­na­vi­rem, jen chtějí vy­šet­řit jeho vliv stej­nou komisí, která se zabývá ko­ro­na­vi­rem), „le­tecké sním­ko­vání či ske­no­vání“, chem­trails zdra­votní ne­zá­vad­nost LED a pak tohle:

nejdříve vše v te­le­fonu v apli­kaci, poz­ději ne­vy­o­pe­ro­va­telný čip, kterým Vás iden­ti­fi­kuje i po­li­cejní robot na ulici, nebo zrovna pro­lé­tá­va­jící dron řízený umělou in­te­li­gencí–o to se hraje a nikdo se nás neptal, jestli to chceme

Jak říkám, je tam všechno.

Hlavně ale jde o ego-trip. Ini­ci­á­tor Radek Pech po­ža­duje, že on sám bude

jme­no­vat mi­ni­málně 15 ne­zá­vis­lých vy­šet­řo­va­telů z řad ob­čan­ské ve­řej­nosti, které za ve­řej­nost na zá­kladě pe­tič­ního zmoc­nění bude no­mi­no­vat pan Radek Pech […]. Pan Radek Pech bude jme­no­ván jedním z výše uve­de­ných 15 ti ne­zá­vis­lých vy­šet­řo­va­telů.

K tomu navíc jme­nuje 15 ne­zá­vis­lých od­bor­níků/ex­pertů. Má to rysy pře­ludu gran­di­o­zity – vůdce bude roz­ho­do­vat za lidi a pro lidi podle vlast­ního uvá­žení a li­bo­vůle, ale ne­ne­chá, aby lidé roz­hodli sami za sebe.

Plus tohle:

Ne­spl­ně­ním těchto po­ža­davků do 31.10.2020 způ­so­bíte: […] oka­mžité zří­zení oz­bro­je­ných složek ná­rodní do­mobrany

Takže nejde o petici, ale rovnou vy­hrůžku oz­bro­je­ným po­vstá­ním. A 31. 10. je dnes. Možná se co ne­vi­dět sta­neme svědky, jak po zuby oz­bro­jená do­mobrana vezme útokem par­la­ment, vládu a Hrad. Nebo taky ne, pro­tože je to jen přelud, ší­len­ství a kon­spi­rační fan­ta­zie, která se utrhla z řetězu.


Do­da­tek: Oč­ko­vání proti covidu-19 nejvíc od­mí­tají voliči SPD (81%). Na­po­jení linie kon­spi­race-SPD dává per­fektní smysyl.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz