k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kryptický jazyk

24. 7. 2020 — k47

Ve chví­lích in­ten­zivní str­nu­losti se mi v hlavě rodí nový jazyk. Pro­gra­mo­vací. Po­cho­pi­telně. Nikdo nemá náladu na další Lojban.

Líbí se mi s kryp­tič­ností hra­ni­čící struč­nost jazyků jako APL, J, K nebo Q. V nich pár znaků za­stane spoustu práce. Sice prak­ticky není možné de­kó­do­vat, co má pro­gram dělat, ale aspoň je krátký. To nikdo nemůže popřít. Co dělá tohle? x[⍋x←6?40]? Nebo tohle (~R∊R∘.×R)/R←1↓ιR? Nebo toto X[⍋X+.≠' ';]? Anebo to­hleto life←{↑1 ⍵∨.∧3 4=+/,¯1 0 1∘.⊖¯1 0 1∘.⌽⊂⍵}? Dejte mi týden a ori­gi­nální výtisk A Pro­gra­m­ming Lan­gu­age a seanci na hrobu Ken­ne­tha Iver­sona a možná vám řeknu. Možná.

Chtěl bych něco, co se nese v po­dob­ném duchu, jen se to v něm nese méně.

Tenhle jazyk, který ne­do­stal jméno a možná ho nikdy ne­do­stane, začal jako dumání nad tím, jak využít pro­středky při­ro­ze­ného jazyka k zápisu pro­gra­mo­vého kódu. Po­stupně se od pr­votní vize od­chý­lil a jeho sou­časná podoba (jen myš­lená, vir­tu­ální stroj exis­tuje pouze v mojí hlavě) stojí na těchto bodech:

Spousta de­tailů není vy­ře­šena. Jak přesně budou vy­pa­dat syn­tak­tická pra­vi­dla? Jaká má být role vel­kých písmen? Jak se stavit k po­u­žití ne-ASCII znaků? A pak hlavně v otázce před­po­sled­ního bodu zá­kladní kom­po­zice ope­rací. V sou­čas­nosti to má formu buď kom­po­zice funkcí nebo obou­stran­ných sigilů.

Jako ukázka po­slouží LSH minhash ve čtyřech řád­cích textu-.

{x->x +1 *`random:1<<64 |1` +`random:1<<32` >>32}
{...} *16
minhash: set = set ^... T min,max
table = dataset G:minhash

První řádek de­fi­nuje uni­ver­zální ha­šo­vací funkci, druhý jich vy­ge­ne­ruje 16, třetí de­fi­nuje minhash funkci (min-max hash, abych byl přesný) a čtvrtý vy­tvoří LSH ta­bulku.

Je to dost kryp­tické?


Ale nic z toho nemá smysl, pro­tože AI apo­ka­ly­psa, která naplno obnaží ne­smy­sl­nost eko­no­mic­kého sys­tému a pak našich životů (v tomto pořadí), se blíží a nemá ani minutu zpož­dění.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz