k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Koronavirus & Contagion

24. 1. 2020 — k47

Když nám tu zuří ten ko­ro­na­vi­rus (1442 2019 2503 2834 na­ka­že­ných, 42 56 80 ze­snu­lých, první pří­pady v Evropě), tak jsem se zase po­dí­val na Con­tagion. Po dlou­hých letech to byl první film, který jsem viděl víc než jednou.

Asi takhle: Nejde o per­fektní snímek a na­po­druhé se ne­do­statky vy­jí­maly o něco víc (ně­které di­a­logy byly oči­vidně určeny di­vá­kům a mezi dvěma od­bor­níky, kteří vědí, o čem mluví, pů­so­bily ne­o­hra­baně), přesto ho pořád řadím mezi na­pros­tou špičku.

Líbí se mi, že v něm ne­fi­gu­ruje žádný cen­t­rální hrdina a žádný an­ta­go­nista. Někdo obě­to­val víc, někdo méně, přesto hr­di­nové jsou všichni, skoro celá po­pu­lace pla­nety a proti nim stojí jen síla pří­rody. Zlo ne­po­chází z člo­věka, jde o lhos­tej­nost kosmu. Pravda, pár kon­spi­rá­tor­ských pi­ja­vic se na pan­de­mii snaží při­ži­vit, ale ti jedou na druhé koleji a ne­před­sta­vují víc než opor­tu­nis­tické in­fekce.

A tak i když film za­chy­cuje glo­bální epi­de­mii ne­zná­mého viru, který při­praví o život de­sítky mi­li­onů lidí, jde ve své pod­statě o op­ti­mis­tic­kou vizi světa. Ne­bez­peční ne­pra­mení z lidí, my nejsme strůjci pro­blému, ne­sna­žíme se na­vzá­jem vy­hla­dit, náš cíl je jen přežít vrt­ka­vost náhody. Virus nikdo ne­vy­tvo­řil, šlo o vý­sle­dek na­ho­di­lých mutací, sto­chas­tický proces, který tri­li­on­krát vedl do slepé uličky, než se mu jednou po­da­řilo na­star­to­vat ka­ta­strofu.

(Shin Go­d­zilla na tom byla po­dobně. Ato­mický ještěr není zlý, pouze exis­tuje a Tokyo vnímá stejně, jako my vní­máme mra­vence na pod­laze.)

To ostře kon­tras­tuje s ty­pic­kým pří­bě­hem ho­ly­wo­odu, kde an­ta­go­nis­tou je jeden muž a další muž se ho sám bez pomoci a na­vzdory osudu snaží za­sta­vit. Filmy se su­per­hr­diny za­chá­zejí ještě dál. Jejich nosná idea spo­čívá v tom, že nás můžou za­chrá­nit jen jacísi über­mench mu­tanti a my lidé bez pomoci nemáme žádnou šanci sami ovliv­nit vlastní osud. Jde o na­prostý odpad. OK, batman je v jádru ještě pro­hni­lejší. Říká, že plebs může spasit jedině mi­li­ar­dář s me­si­áš­ským kom­plexem a nevím jak vám, ale pro mě je tohle hlu­boce anti-so­ci­ální sdě­lení.

Tohle jsou důvody, proč mi přijde Con­tagion při­taž­livý. Nejde o es­ka­pis­tic­kou po­hádku o vysně­ném ex­ter­ním ne­bez­pečí, o hr­din­ství jed­noho hrdiny, který se chová velice hr­din­sky a za­chrání svět hr­din­ským způ­so­bem. Ani ná­ho­dou. Jeho hnací síla je ko­o­pe­race a spo­lu­práce nás všech, kteří tvo­říme spo­lečný příběh lid­stva.


+1: Ně­které de­taily v Con­tagi­onu jsou la­hodné. Třeba oka­mžik, kdy se jeden z pro­ta­go­nistů snaží do­vo­lat na po­li­cii a z druhé strany se ozve au­to­ma­tická od­po­věď:

If you have symptoms, please hang up and call 612-188-6336. To report a death or for the re­mo­val of a body, please press 1.

Pro ozná­mení symptomů deset čísel, pro odnos těla stisk­něte jed­ničku. Je jasně patrné, co se děje čas­těji. Hodně štěstí s pomocí, když ze­mřelo 1% Spo­je­ných Států, nemáme žádný lék, žádnou vak­cínu a spo­leč­nost se roz­padá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz