k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kontextuální slepota

22. 12. 2020 — k47

V Re­pub­lice máme k dis­po­zici 20k dávek oč­ko­vání pro 10k lidí. Jedna dávka po­skytne 91% ochranu, dvě 95% ochranu. Dává smysl na­oč­ko­vat 20k lidí jen jednou dávkou, než po­lo­vinu dvěma? To není těžké roz­hod­nutí, žejo. Žejo?

Ano, ale jen když tahle dvě čísla kom­pletně po­pi­sují re­a­litu a ve hře nejsou jiné nám ne­známé údaje. Co třeba tahle hy­po­te­tická si­tu­ace: Čísla stejná, ale jedna dávka po­skytne avi­zo­va­nou ochranu na měsíc, dvě aspoň na rok? V tom pří­padě by změna stra­te­gie, vzhle­dem k tomu, že se druhá dávka Pfizer/Bi­oN­Tech vak­cíny podává o tři týdny poz­ději, neměla skoro žádný vliv. Nebo třeba detail, jestli oč­ko­vání zamezí pře­nosu nebo pouze cho­robě?

Proto se vy­platí opa­tr­nost v pro­hlá­še­ních z pozice di­le­tantů, pro­tože nevíme, co nevíme. Ne­známe plný kon­text a roz­hod­nutí děláme podle dat, která máme zrovna k dis­po­zici. Jsou kom­pletní? Jsou uži­tečná? Jsou prav­divá? Nejde jen o nu­me­ricky vy­já­d­řený hype? Nevíme. Je to stejně zrádné, jako dělat úsudky na zá­kladě toho, co sly­šíte ze zpráv. Re­fe­rují o všem vý­ji­meč­ném a vzác­ném, ne o prů­měr­ném, prav­dě­po­dob­ném a všed­ním. Byla by chyba z ex­trémů ex­tra­po­lo­vat podobu re­a­lity.

Třeba poo­ling byl v březnu na zá­kladě kusých in­for­mací z tisku vnímám jako žhavá nová metoda, která se musí za každou cenu použít. Ve sku­teč­nosti se po­u­žívá od druhé svě­tové války a do­vo­lím si tip­nout, že každý la­bo­rant o ní ví a dokáže vy­hod­no­tit její apli­ko­va­tel­nost lépe než prů­měrný peon jako já nebo ty, kterým se do­stalo 90% vzdě­lání z wi­ki­pe­die.

Od toho tu máme od­bor­níky, kteří tyhle věci stu­dují celý život, a ne na­ho­dilé kecaly na in­ter­netu, které je jen hodně slyšet.


+1: do­da­tek

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz