k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Konspirovirus

8. 2. 2020 — k47

Mám pro­blém. Strá­vil jsem asi tři hodiny v kuse po­no­řený do po­div­ného světa spe­ku­lací a kon­spi­rací kolem epi­de­mie ko­ro­na­viru a nemůžu pře­stat. Nemůžu se na­ba­žit. Ne­u­stále na­rá­žím na něco nového a ší­le­ného.

Žilami soc-netů proudí velké množ­ství ne­dů­věry v ofi­ci­ální čísla, ofi­ci­ální in­for­mace a obecně všechno ofi­ci­ální, ať už to při­chází z ja­ké­ho­koli zdroje (když žádné ofi­ci­ální info ne­při­chází, zna­mená to jen to nej­horší, po­cho­pi­telně). Nejde jen o ne­dů­věru v au­to­ri­tář­ský stroj čínské vlády, jejíž hlavní mo­ti­vací je udržet Stranu a Xi u kor­mi­dla a nebojí se uml­čo­vat ne­ga­tivní hlasy a příst pro­pa­gandu v masiv­ním mě­řítku. To je dané. To víme. Na tom se nic ne­změ­nilo.

Do tohoto proudu zdra­vých pochyb a otázek se ale při­mí­chá­vají po­trhlé před­stavy kon­spi­rá­torů a to je docela jiné kafe. Odkud po­chází? Kdo virus vy­pus­til? USA nebo Čína? Jak to toho zapadá New World Order, Illu­mi­náti a Bill Gates? Per­fektní po­čtení & do­konce i stará dobrá wi­ki­pe­die má stránku vě­no­va­nou ko­ro­na­vi­ro­vým dez­in­for­ma­cím. Zatím toho tam moc není, chybí ex­ce­sivní perly mozků, které se v pa­ra­no­id­ních šťá­vách lou­hují už nějaký ten pátek, ale ne­bojte, od toho tu máte mě. Začal jsem si dělat seznam těch nej­šťav­na­těj­ších teorií a někdy v bu­doucnu ho sem plácnu.

Něž půjdu, jednu sta­tis­tiku: Epi­de­mie SARS z po­čátku sto­letí v Číně in­fi­ko­vala 5327 lidí a měla smrt­nost 6.6%, ve celém zbytku světa se ji na­ka­zilo 2769 lidí a smrt­nost do­sa­ho­vala 15.3%. Proč její hrozba byla méně než po­lo­viční právě v Číně? Ví se, že zpo­čátku tamní úřady za­pí­raly, co mohly, ale i když na­ko­nec museli při­znat barvu, vypadá to, že buď ne­u­měli po­čí­tat nebo se ze všech sil sna­žili vy­po­čí­tat ta správná čísla. To jenom aby bylo jasno, že ně­která po­trhlá tvr­zení možná ne­musejí být zas tak po­trhlá.


+1: Jo a taky, což občas dě­lá­vám, když se chci vžít, jak musela pů­so­bit dávná udá­lost, začnu číst ar­chivy zpra­vo­daj­ských ser­verů z těch dnů. iroz­hlas SARS poprvé zmínil 16. března 2003 a v době, kdy vy­bublal na povrch, noviny žily za­čát­kem války v Iráku, ha­vá­rií ra­ke­to­plánu Co­lum­bie a ja­der­nými tram­po­tami Se­verní Korei. Jestli vám při­padá, že jsou všechny zprávy jenom špatné, bude to jenom pocit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz