k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Konspirace & koronavirus

22. 4. 2020 — k47

Nemůžu se dočkat, až bude po všem, epi­de­mie ko­ro­na­viru odezní, průběh nákazy bude do de­tailu zma­po­ván a pravda od­ha­lena. Až bude vše se­čteno, můžeme ověřit všechny ty za­ru­čené ově­řené vzkazy a videa, které hlá­saly uta­jo­va­nou pravdu o ka­ta­strofě ne­vy­čís­li­tel­ných roz­měrů v Číně a jinde, kterou mají na svě­domí temné síly. Jedině pak můžeme zjis­tit do jaké míry se sho­do­valy s re­a­li­tou a do jaké míry je hnal jen alar­mis­mus, hon za lajky a cel­kové po­ma­tení. Nemůžu se dočkat, pro­tože to vrhne světlo do tem­ných končin in­ter­netu na to, jak pra­cují ob­chod­níci s pa­ni­kou a prav­do­hlá­siči na soc-netech.

In­ter­ne­tem už od první dnů kolují dez­in­for­mace do takové míry, že sa­motná WHO stav ozna­čila za in­fo­de­mic. Někdy na první pohled vy­pa­dají le­gi­timně, jindy ne, často mají podobu videí ne­o­vě­řené pro­ve­ni­ence do­pl­něné di­vo­kými spe­ku­la­cemi, se­lek­tivní pre­zen­tací okol­ností nebo vy­lo­ženě kon­spi­rač­ními te­o­ri­emi. Ko­ro­na­vi­rus z Wu-chanu je podle jed­něch bi­o­lo­gická zbraň Číny, která unikla z tamní la­bo­ra­toře, podle dru­hých bi­o­lo­gická zbraň spo­je­ných států, která na „bílou rasu“ nebude fun­go­vat a dle tře­tích jde o hoax. Nechci se ani do­mýš­let, co bude ko­lo­vat sítí při příští pan­de­mii, kdy už deep fake do­ká­žou ge­ne­ro­vat vě­ro­hodná videa.

V prv­ních dnech, kdy jsem kon­spi­rační scénu sle­do­val celkem in­ten­zivně, to vět­ši­nou fun­go­valo tak, že někdo vezme video, od­straní kon­text, přidá vlastní spe­ku­lace, zá­měrně vágní, aby je nebylo možno snadno vy­vrá­tit, ale dost ka­ta­stro­fické, aby při­lá­kaly po­zor­nost. Doplní to pak ne­u­ži­teč­ným sar­kas­mem („just a flu“) jako další zá­stěrku před kri­ti­kou1 . Fun­guje to, pro­tože po­zo­ro­va­tel nemůže popřít, co se na videu stalo a nezná kon­text, čínsky neumí, aby mohl něco ověřit a spo­jení s ko­ro­na­vi­rem je mu ser­ví­ro­váno jako na stří­br­ném pod­nose, i když pro něj chybí důkazy. Někdo zko­la­bo­val a leží na chod­níku. Při­jdou ho sebrat dva zá­chra­náři v atom­bor­de­lech a je to na­jed­nou důkaz, že lidé ve Wu-chanu bez va­ro­vání hro­madně padají mrtví k zemi.2 Může to tak vy­pa­dat, ale v de­se­ti­mi­li­o­no­vém městě zko­la­buje pár lidí tak jako tak a když se jim tam roz­máhá ko­ro­na­vi­rus, zá­chra­náři nosí ochranné oděvy pořád, pro­tože ne­mů­žou ris­ko­vat in­fi­ko­vání.

V kon­spi­rač­ních kru­zích navíc panuje uni­ver­zální dvoja­kost: Na čísla pre­zen­to­vaná z ofi­ci­ál­ních zdrojů (i těch ne­čín­ských), je na­hlí­ženo s po­chyb­nostmi, ale na druhou stranu zhlt­nou každou spe­ku­laci, která zapadá do obrazu světa, který jim už bují v hlavě.

V online slov­ních pře­střel­kách, nejde o virus, ale o víru. Pokud někdo uvěřil, že jde o gi­gan­tic­kou ka­ta­strofu a čínské úřady ji tají, ne­kri­ticky přijme všechna anekdo­tická svě­dec­tví a vyloží je tak, aby pod­po­řily jeho verzi. Kon­spi­rá­tor také cítí, že je ji po­třeba bránit, pro­tože podle něj to je jediná sku­tečná pravda a ostatní se ji snaží po­tla­čit. Takhle vrství jedno teorii na druhou, ale ne­po­dává žádné vy­svět­lení. Proč se tak děje? Proč uta­jení? Burrou­ghs v Místě sle­pých cest psal „Jak je snadné okla­mat ty, kteří jsou již pod­ve­deni“ a to tady platí do po­sled­ního pís­mena. Čína jsou ko­mu­nisti a ko­mu­nisti vždycky lžou. Tečka. To jako vy­svět­lení stačí. Reakce cen­t­rální čínské vlády se dají lépe vy­svět­lit tak, že se za každou cenu snaží udržet le­gi­ti­mitu ko­mu­nis­tické strany a smě­řují vinu na lo­kální vlády.

Tady jsou ně­které teorie, na které jsem na­ra­zil v únoru. Z od­stu­pem si můžeme ověřit, které z nich se po­tvr­dily.

Skóre kon­spi­rá­torů ne­vy­padá nijak dobře.

Cel­kově se vy­platí řídit pra­vi­dlem, kte­rému můžeme říkat Oc­ca­mův clic­kbait: Pokud pro nějaký jev exis­tuje vícero vy­svět­lení, je lépe upřed­nost­ňo­vat to nejméně sen­zační.


  1. Jeden ob­chod­ník se sen­zací do­konce pro­hlá­sil, že po­u­žívá sar­kas­mus jen proto, aby na něj ne­ú­to­čila 50 cent army, pro­tože ti to prý ne­pro­kouk­nou. Je to jako s glo­bální kon­spi­rací, které kon­t­ro­luje celý svět, ale vím o ní jen já, Lud­mila, pro­da­vačka uzenin v jed­notě.
  2. Víme, že pár lidí s Co­vi­dem zko­la­bo­valo, ale ne­vy­padá to, že by šlo o náhlé epi­zody, ale ne­mocní měli ho­rečky, zápal plic a ne­mohli dýchat.
  3. To se stalo i v Itálii. Uka­zuje se, že kre­ma­to­ria jsou sta­věná na běžný stav a nemají ka­pa­citu na náhlým šok.

Se­znamy kon­spi­rací, dez­in­for­mací a fake news na wi­ki­pe­dii, rati­o­na­lwiki, tadytady.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz