k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kolo-tech

12. 1. 2020 — k47

Aby bylo mezi námi jasno: Dívám se na pár in­ter­ne­to­vých pořadů o cyk­lis­tice & ně­které z nich se za­mě­řují na no­vinky v tech­nice & tech­no­lo­gii jízd­ních kol. Ale pro­tože těch tech no­vi­nek není moc & všechna mo­derní jízdní kola pa­ra­me­try od­po­ví­dají všem ostat­ním, jde o za­mě­ření pře­vážně jen no­mi­nální. Mo­de­rá­toři a mlu­vící hlavy v nich z velké části pouze slin­tají nad novými nátěry modelů čer­s­tvě uve­de­ných nebo těch, na nichž sedají pozadí neje­lit­něj­ších jezdců. Vý­robci přitom sli­bují o půl wattu lepší ae­ro­dy­na­miku, o dvacet gramů lehčí rám nebo něco po­dobně k uzou­fání nud­ného.

Pro mě je jízdní kolo jen pro­stře­dek a jeho vzhled není dů­le­žitý. Na žeb­říčku pri­o­rit se drží pod snahou občas omlá­tit velké kusy bláty z rámu. Nedává moc smysl se trápit, jak vypadá, vět­šinu času z něj ne­vi­dím skoro nic a názory ostat­ních jsou názory ostat­ních. Ne­změní nic na pocitu z uje­tých ki­lo­me­trů. Moje před­stava je taková, že v ide­ál­ním pří­padě bych starou barvu obrousil, rám pokryl re­tro­re­flex­ním ma­te­ri­á­lem a pak na plác­nul vrstvu prů­hled­ného laku. Takhle by to aspoň mělo prak­tický význam — jednak by mi to po­mohlo ne­skon­čit pře­jetý s hlavou jako roz­lousklý ořech & druhak by to vy­tr­vale ole­po­valo řidiče.

Další linie táh­noucí se těmi tech pořady je sti­ho­mam ze škrá­banců. Omdlé­vají jen z před­stavy, že by něco mohlo po­ško­dit ten krásný de­signový nátěr. Pri­mární důvod: Sníží to cenu při dalším pro­deji.

To je další věc, která jde mimo mě. Když něco kupuju, kupuju to na­po­řád. Když mě s tím (nebo v tom) ne­šoup­nou do hrobu, budu to mít za osobní se­lhání. Teda nebudu, pro­tože budu mrtvej, ale však víte, co tím myslím.

tech po­řa­dech se baví o těch nej­draž­ších jízd­ních stro­jích, crème de la crème na dvou jízd­ních kolech, které se běžně cenou po­hy­bují v hor­ních ti­sí­cích eur. Pro mě číslo sedí, jen měna má být jiná, více lo­kální. To samé v ko­runách. Pro ně to dává smysl, jsou vel­kými znač­kami pla­ceni, aby tla­čili jejich pro­dukt a tak do nebe vy­chva­lují to nej­lepší z jejich ka­ta­logů a dou­fají, že pře­svědčí pár ší­lenců s kre­ditní kartou pro­klatě nízko, kteří se chtějí cítit lépe, pod­leh­nou nátlaku & koupí si nový symbol sta­tusu.

Tohle jde mimo mě. Nej­lepší poměr cena/výkon leží na druhé straně spek­tra, kde od­padky pře­chá­zejí v uži­tečné před­měty. Kolo má být omlá­cené, odřené, vždy v ne­kom­plet­ním stavu, vždy ve stavu roz­kladu a ve stavu opravy. Roz­ho­duje jen funkč­nost a počet eur za tuto funkč­nost. Es­te­tika v kal­ku­la­cích nemá žádné místo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz