k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kolektivní lež

16. 9. 2020 — k47

Žena z in­stagramu vy­zra­dila, že všechno, co na tom soc-netu uvi­díme, je lež. Filtry, pho­to­shop, se­lek­tivně pre­zen­to­vaná re­a­lita; všichni vy­pa­dají krásně, mladě & svěže; jde o peč­livě plá­no­va­nou šarádu. To jsou pra­vi­dla hry a všichni podle nich hrají. Všichni vědí, že jde o fikci, ví to i naše in­stagra­mová žena, ale nebude dělat hr­dinku a dál po­kra­čo­vala v par­ti­ci­paci na kri­ti­zo­vané lži.

Při­po­míná mi to jeden příběh, který jsem si možná jen špatně za­pa­ma­to­val. Měl jsem za to, že po­chází z to­ho­hle článku, ale teď ho tam nemůžu najít. Text do­ku­men­tuje vy­u­čo­vání porn li­te­racy o efek­tech a re­a­litě por­no­gra­fie. (Jde o uni­kátně ame­rický pří­stup. Můžou mluvit o pornu, ale ne­smějí ani špič­kami prstů za­břed­nout do vod se­xu­ální vý­chovy, pro­tože fak­ticky křes­ťan­ský národ je po všech strán­kách super.) Nicméně v mysli mi z ně­ja­kého důvodu zů­stalo tohle: Kluk řekne, že s pří­tel­kyní mívají anální sex. On to nemá příliš v lásce, ale pří­tel­kyně říká, že si to užívá, tak nijak ne­pro­je­vuje své pre­fe­rence a po­kra­čuje. O mnoho dnů poz­ději dodá že se bavil s pří­tel­kyní a uká­zalo se, že ani ona to nemá ráda, ale mys­lela si, že on ano a proto akt vy­ža­do­vala na­vzdory vlast­ním pre­fe­ren­cím. Oba se ne­chtějí účast­nit, ale oba si myslí, že ten druhý ano & proto po­kra­čují v pan­to­mi­mické hře podle pra­vi­del, o nichž si myslí, že se dle nich má hrát.

Všichni ne­zá­visle vědí, že jsou to sračky, ale stejně se účastní a po­kra­čují v ri­tu­á­lech, pro­tože nevědí, jestli to vědí i ostatní. Stačí se zeptat a ve fasádě se objeví trh­liny. (Proč za­měst­na­va­telé ne­chtějí, aby si jejich pod­ří­zení sdě­lo­vali, kolik berou? stejný důvod.)

Případ z in­stagramu je na tom po­dobně. Ne­pa­nuje tam in­for­mační asy­me­t­rie, všichni vědí, že se podílí na straš­livé lži, že pre­zen­tují po­kři­ve­nou re­a­litu. Ne­kri­ticky se po­dí­lejí proto, že taková jsou pra­vi­dla hry, tak to dělají všichni ostatní. To oba pří­klady spo­juje: Exis­tuje určitý pod­klad oče­ká­vání, co je nor­mální a jaké ri­tu­ály účast­ník má pro­vá­dět; nemusí re­fle­ko­vat nic ro­zum­ného, ra­ci­o­nál­ního, chtě­ného nebo po­zi­tiv­ního a do sou­čas­ného stavu se dostal po­stup­nou es­ka­lací toho, co dokáže při­lá­kat po­zor­nost. Por­no­gra­fie se ne­plá­no­va­nou es­ka­lací stá­vala čím dál vul­gár­nější a agre­siv­nější a ze soc-netů se staly skin­ne­rovy kra­bice, které tvoří vlastní re­a­litu a pak v ní žijí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz