k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Všichni by se měli naučit kódovat

18. 1. 2020 — k47

Pře­svěd­čení, že by se všichni měli naučit pro­gra­mo­vat, se ve velkém ujalo před pár lety, jako řešení mnoha pro­blémů & jako způsob jak si najít lepší práci v nové eko­no­mice, vy­dě­lat tlustý balík sto­do­la­ro­vek.1 Pro­gra­mo­vání je pro­pa­go­váno jako gra­mot­nost tře­tího ti­sí­ci­letí.

Ano i ne. Víc lidí by se asi mohlo naučit pro­gra­mo­vat, ale ne do té míry, aby si mohli najít práci jako pro­gra­má­tor. Na to je po­třeba strašně úsilí a ob­skur­ních a rychle za­sta­rá­va­jí­cích zna­lostí. Sta­čilo by znát mnohem méně.

Po­čí­tače ex­ce­lují v pro­gra­mo­va­tel­nosti a bez ní jsou jen o něco málo lepší papír. Lepší v tom, že s sebou ne­mu­síte vláčet tlusté bichle. (Te­le­fon ve vaší kapse je také po­čí­tač, i když se ze všech sil snaží vy­pa­dat spe­ci­álně.) Naučit se ur­či­tou formu skrip­to­vání by zna­me­nalo, že stroj do­nu­títe aby dělal, to pro co byl na­vr­žen – au­to­ma­ti­zaci nud­ných re­pe­ti­tiv­ních čin­ností, stát se ko­nečně pánem svého ro­bo­tic­kého sluhy.

Bez zna­losti pro­gra­mo­vání jste za­ne­cháni na pospas au­to­rům apli­kací, které můžou nebo ne­musejí spl­ňo­vat všechny po­ža­davky, pod­po­ro­vat au­to­ma­ti­zaci. Pro­gra­mo­va­tel­nost, byť jen tri­vi­ální, není v běžném user-space pro běžné smr­tel­níky běžná (Běžná je v *ni­xo­vém světě, který se s tím běžným roz­chází). Online apli­kace pak me­cha­nický pří­stup zá­měrně ome­zují, v ne­kon­čící honbě za záškod­nic­kými roboty. Na nich se musíte chovat ne­e­fek­tivně a „lidsky“.

Při­padá mi také sa­mo­zřejmé, že bychom měli něco málo vědět o za­ří­zení do kte­rého celý den civíme, pro­tože možná, jen možná, když jim ne­vlád­neme mi, po­cho­dují podle rytmu třetí strany, jejíž úmysly se ne nutně shá­zejí s těmi našimi.

Přesto tech­nická gra­mot­nost nemá žádné spe­ci­ální po­sta­vení. Spolu s na­pří­klad me­di­ální gra­mot­ností je to jen další zna­lost, která umož­ňuje se lépe ori­en­to­vat ve světě a mi­ni­ma­li­zuje riziko, že budete pod­ve­deni a okla­máni.


  1. Často je nut­nost pro­gra­mo­vat dávána do sou­vis­losti s ne­vy­hnu­tel­nou masivní au­to­ma­ti­zací. Kdo se naučí kó­do­vat, najde si práci i ve světě, kde jsou méně kva­li­fi­ko­vaní za­měst­nanci na­hra­zo­váni po­kro­či­lými roboty nebo uměle in­te­li­gent­ními sys­témy a unikne vlast­nímu za­sta­rání. To je tra­gicky krát­ko­zraká vize, která dává naději hrstce pro­tře­lých, kteří udě­lali exit včas, ale nemá od­po­věď pro ten zbytek, pro 99%. V au­to­ma­ti­zo­va­ném světě blízké bu­douc­nosti bude možná po­třeba více pro­gra­má­torů a kodérů, ale ne tolik, aby nově ne­po­třebné prů­mys­lové armády našly uplat­nění, pro­tože i práce pro­gra­má­torů bude stále více au­to­ma­ti­zo­vána.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz