k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Na karanténu připraven

11. 2. 2020 — k47

Jestli se v naší malé Re­pub­lice mezi horami ko­ro­na­vir naplno roz­jede & budou čín­ským stylem vy­hlá­šeny ka­ran­tény celých měst, jsem při­pra­ven.

#artefakty

Při­pra­ven du­ševně, pro­tože ka­ran­té­nou žiju. Ka­ran­téna je každý můj den. Když mi řeknou, že nemůžu opus­tit pe­ri­metr sto metrů kolem Cely, nic se ne­změní. Bude to snadný. Prv­ního týdne si ani ne­všimnu. Kdo po­tře­buje „chodit mezi lidi“, „hledat spo­le­čen­ské vyžití“ a „užívat si života“? Po­tře­bu­jete trochu jídla a to je tak všechno. Proud & voda (ide­álně te­koucí) před­sta­vuje dobrý bonus, ale roz­hodně ne nut­nost, zvlášť když al­ter­na­ti­vou je se vydat do z 60% in­fi­ko­va­ného světa s 3% šancí, že skon­číte v dře­věné kra­bici (vyšší pokud jste muž starší pat­nácti let).

Po­čí­tejte se mnou: Každý den vám stačí 1300 ka­lo­rií (míň než moje BMR, ale ne­uško­dilo by zhub­nout & takhle pan­de­mii nejen pře­žiju, ale budu navíc fit & sexy). Přesně tolik ener­gie ob­sa­huje půl­ki­lový boch­ník chleba za 16 korun. Měsíc ka­ran­tény si tak můžete užívat již od 480 korun. A pro ně­které z nás to nebude zna­me­nat žádnou změnu ži­vot­ního tempa.


+: Jinak pořád čtu víc a víc o epi­de­mii, která do­stala jména COVID-19 a SARS-CoV-2 (mmch. per­fekní jméno. Jak tomu budeme říkat? Nevím, je to jako SARS, jen nové. Co třeba SARS ko­ro­na­vi­rus 2 – Elect­ric bo­o­ga­loo?) a po­zo­ruju, že za­tímco pre­printy z com­pu­ter science jsou pěkně vy­sá­zení v LaTeXu, tak ty z ob­lasti me­di­cíny vždy vy­pa­dají, jako kdyby je někdo fre­ne­ticky na­cvakal ve Wordu dvacet minut před uzá­věr­kou.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz