k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jak na tom jsme teď?

19. 4. 2020 — k47

Na soc-nety jeden chlá­pek hodil graf a pro­hla­šo­val, že jde o jediný graf na kterém záleží. Vy­ná­šel počet obětí ko­ro­na­viru na milion oby­va­tel v čase. Je něj pře­hledně vidět, jak na tom jed­not­livé země jsou, to nemůžu popřít.

Nedalo se z něj ale vyčíst všechno, na­pří­klad USA byly pre­zen­to­vány jako celek, i když ně­které státy jsou na tom mnohem hůř než jiné a naopak Evropu ne­u­vádí celou. Tyto po­hledy mi při­jdou za­jí­mavé, pro­tože USA i Evropa jsou velké a stejně jako v Číně, v jedné části může Covid roz­pou­tat ka­ta­strofu apo­ka­lyp­tic­kých roz­měrů, za­tímco ostatní nejsou příliš za­sa­žené.

Ná­sle­duje vý­sle­dek šťou­rání ve sta­tis­ti­kách (všechny data copy-past­nutá z wi­ki­pe­die, jak jinak).

zeměmrtvýchoby­va­telmrtvých na milion oby­va­tel
USA40591328.2M123
New York1386919.5M711
EU+UK99958447.0M223
Itálie2366060.3M392
Svéd­sko154010.3M149
ČR18610.6M17.5
Korea23451.7M4.5
Taiwan623.8M0.25
Čína46321427.6M3.25
Chu-pej451258.5M77

Spo­jené státy jsou na tom (zatím) lépe než EU v před­brexo­tové se­stavě, ale New York je za­sa­žen mnohem víc, něž ja­ká­koli země v Evropě. Švéd­sko, vzor ne­restrik­tiv­ního pří­stupu, ve srov­nání ne­vy­hlíží příliš dobře, roz­hodně v po­rov­nání s naší malou ze­mič­kou i přes mo­nu­men­tálně zbabra­nou pr­votní reakcíne­or­ga­ni­zo­va­noukri­mi­nálně laxní ini­ci­a­tivu v dal­ších pří­pra­vách.

Odezvu čín­ského režimu můžeme kri­ti­zo­vat jak chceme, ale z pre­zen­to­va­ných není možné upřít její efek­ti­vitu. Sa­motné město Wu-chan se bude po­hy­bo­vat někde kolem 350 mrtvých na milion, tedy asi jako Itálie, ale jde jen o ma­lič­kou část ob­rov­ské Číny a ta se v prů­měru do­slova ztratí.

Čína ne­dávno při­ho­dila víc jak 1000 mrtvých, kteří ze­mřeli bez di­a­gnózy. Ko­men­ta­riát se za­ra­do­val, Já to říkal, ko­mu­nisti vždycky lžou a začal slavit. Bo­hu­žel po­dobné ko­rekce budou ná­sle­do­vat v ostat­ních zemích, pro­tože za vlnou úmrtí s pro­ká­za­ným CO­VI­Dem, se táhne ne­při­ro­zeně vysoký stín mrtvých, kteří nebyli nikdy otes­to­váni.

Jak si před­sta­vit čísla z New Yorku? Po­chy­bo­vači se rádi ohá­nějí, že chřipka při­praví o život víc lidí, jako kdyby cokoli men­šího ne­stálo za řeč. V NY na ko­ro­na­vi­rus ze­mřelo 0.07% oby­va­tel, smrt­nost chřipky se po­hy­buje okolo 0.1% a to zna­mená že v tomto státě ze­mřelo při­bližně tolik lidí, jako kdyby se všichni na­ka­zili běžnou chřip­kou. Jen to ne­tr­valo celý rok, ale jen ně­ko­lik krát­kých týdnů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz