k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Já vím, já ti to říkal

22. 2. 2020 — k47

Dneska jen te­le­gra­ficky: V po­slední době si všímám jedné zá­bavné ma­lič­kosti. Stává se, že mi někdo začne něco vy­svět­lo­vat a já jsem si na 99.99% jistý, že tu in­for­maci má ode mě. Týden nebo dva na­zpá­tek jsem mu/ji přesně to samé říkal, on/ona za­po­mněl/a odkud in­for­mace přišla a teď se chce blýsk­nout zna­lostmi, které se mu/ji jako zá­zra­kem zhmot­nily v hlavě, zrovna když viděl/a můj kyselý ksicht.

Ne­vi­dím na tom nic špat­ného, ±všichni chceme vy­pa­dat chytře a sdílet radost, že dis­po­nu­jeme ur­či­tými zna­lostmi a nemáme mozkovny plné jen me­lu­zíny a memů. Jo, sám trávím ne­křes­ťan­ské množ­ství hodin ná­hod­ným brouz­dá­ním wi­ki­pe­die a mám z toho hlavu plnou více méně zby­teč­ných fak­to­idů, takže o tom něco málo vím. Pokud nejde o svr­cho­vané po­u­čo­vání, tak je to fajn. Navíc můžu udělat malý fact-check, jestli si něco ne­za­pa­ma­to­val/a špatně + do­pl­nit co jsem o tématu vy­hra­bal nového.

Sa­mo­zřejmě nikdy ne­řeknu, že jsem to do něj/ní na­hus­til sám, to by bylo příliš ne­slušné & to není můj styl. Místo toho jen řeknu, že vím a dis­kuze může po­kra­čo­vat.

(Ona vět­ši­nou ne­po­kra­čuje, ale to je teď ve­d­lejší…)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz