k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Tělesná izolace

3. 12. 2020 — k47

Dnes jen malá po­známka: Shodit šes­ti­roční dítě — oprava: shodit tolik váhy, jako má šes­ti­leté dítě — není jenom med a pohoda. Má to i svoje stinné stránky, o kte­rých vám nikdo nic nepoví, dokud není už pozdě.

Staré ob­leční nesedí, všechny kalhoty vy­pa­dají jako z re­klamy na zá­zračné hub­noucí pro­středky a po­tře­buju další sérii iden­tic­kých čer­ných triček za 99 korun. Ku­po­val jsem je, abych do smrti ne­mu­sel ku­po­vat žádné jiné, jako fi­nální tečku, módní a kon­zu­me­ris­tic­kou. Ale ne, po­tře­buju to zo­pa­ko­vat ještě jednou a na­po­sledy, další várku o něco men­ších kousků.

V po­steli, když se snažím usnout, mě tlačí kosti. Ležím na boku a jak mám nohy na sobě, con­dy­lus me­di­a­lis jedné dloube do con­dy­lus la­te­ra­lis druhé, nebo něco na ten způsob. Pravda, jde o tri­vi­a­litu, kterou vyřeší jiná poloha nohou, ale nikdy dřív se to ne­stá­valo, vždy bylo v cestě aspoň trochu vy­cpávky. Teď žiju s han­di­ca­pem, kdy musím každou noc strá­vit nula až pat­náct vteřin pře­sou­vá­ním kostí.

A na­ko­nec zima. Při­padá mi, že víc vnímám chlad. Dů­le­žité je slo­víčko při­padá, pro­tože si nejsem úplně jistý, jak je to s v po­rov­nání s mi­nu­lými roky a/nebo jestli za to může změna stavby těla, ale mohla by to mít vliv. Tuková tkáň kromě skladu ka­lo­rií za­stává i ve­d­lejší roli jako izo­lace před ven­kov­ními ele­menty.

O jakou vrstvu izo­lace člověk přišel, se dá velice zhruba od­had­nout. Lidské tělo má plochu něco kolem 2 m2, tuková tkáň má hus­totu asi 0.9 kg/l (o něco menší než voda) a z toho plyne, že při rov­no­měr­ném roz­lo­žení jedno kilo sádla před­sta­vuje při­bližně 0.55m tloušťky izo­lace. Když člověk shodí něco jako 37 kilo, může to zna­me­nat ztrátu dvou cen­ti­me­trů za­tep­lo­vací vrstvy. Dvou cen­ti­me­trů tepla. Ale sádlo není roz­lo­ženo rov­no­měrně po těle, takže tenhle kalkul je za­jí­mavý při­nej­lep­ším jako po­stra­da­telný fak­toid.

Při pá­t­rání po důvodu zimy jsem se dočetl, že kul­tu­risté s ex­trémně malou hla­di­nou tě­les­ného tuku, kterou do­sa­hují během pří­prav na soutěž, si stě­žují na ne­u­stálý ne­u­tu­cha­jící pocit mrazu. V jejich pří­padě jde o jed­notky pro­cent, mnohem míň než věžný smr­tel­ník, na hra­nici mezi tím, co je ne­zdravé a fy­zicky možné. Podíl tě­les­ného tuku se přesně měří mnoha kom­pli­ko­va­nými me­to­dami, dá se ale od­had­nout i z BMI a dal­ších pa­ra­me­trů. Podle toho se ani zda­leka ne­blí­žím kle­pa­jí­cím se kul­tu­ris­tům. Takže to nebude pří­čina zimy. Ono ke taky možné, že ko­re­lace tam nějaká je, pouze malá a hlavní pří­čina je prostý fakt, že si v Cele topím míň než loni.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz