k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Investice/únik

27. 11. 2020 — k47

Šmucler je mimo mísu, mýlí se a nemá pravdu, ale my ji máme a tak mu to nan­dáme. Našemu ná­rod­nímu hyper-zubaři, co všechno ví, všechno zná a všude byl, chci vě­no­vat jen mi­ni­mum po­zor­nosti. Není osobně dů­le­žitý pro tuhle li­ta­nii, po­slouží jen jako ukázka hy­po­te­tic­kého ná­zo­ro­vého opo­nenta.

V kon­fliktu s lidmi jako je on, nejde o to, že je mimo, ale že je ne­bez­pečně mimo a jeho slova a činy vedou cestou k ur­či­tým ne­ga­tiv­ním do­pa­dům na spo­leč­nost. Ne­zod­po­vědná a ne­bez­pečná de­ma­go­gie má ve vý­sledku ne­ga­tivní ma­te­ri­ální dopad na svět. (Říkal někdo Semmelweis? Asi vítr.)

Pří­klad z USA: Vní­mání covidu je silně roz­dě­leno dle po­li­tic­kých pre­fe­rencí. Studie zjis­tila, že v okre­s­cích vo­lí­cích Trumpa rych­leji při­bý­vali na­ka­žení a mrtví. Slova po­li­tic­kých ma­ni­pu­lá­torů tak stála lidské životy. (A pak je tu taky tohle.)

Vý­sled­kem ná­zo­ro­vého kon­fliktu by neměl být sa­mo­libý pocit, že my máme pravdu a oni ne, měla by jím být ma­te­ri­ální změna. V tom je jádro věci. Kon­fron­tace s cha­rak­tery jako on, by měla smě­řo­vat ke kon­verzi. Nebo aspoň ke stavu, kdy pře­stane otra­vo­vat studnu.

To je ale těžké, když do svého názoru silně in­ves­to­val a ne­ga­tivní reakce ho do­nu­tily se v po­zi­cích za­ko­pat ještě hluběji. V takové si­tu­aci ne­zbývá pro­stor pro únik a je­di­nou mož­ností je další utvr­zení v ná­zo­rech Obranný manévr vede k sil­nější in­ves­tici do své pozice, es­ka­laci zá­vazku, dokud je zhola ne­možné couv­nout. Nemá pro­stor na únik a jako jediná mož­nost se zdá po­stu­po­vat stále vpřed. To pak vede k ter­mi­nální Šmucle­ri­óze, otí­ra­jící se o kon­spi­rační he­mi­sféru.

Ra­fi­no­va­nější tak­ti­kou by bylo po­ne­chat ma­lič­kou uličku pro únik. Ide­álně ta­ko­vou, které by si sám nebyl vědom, jen by se ji in­stink­tivně ukli­dil, aby měl čas a pro­stor bez do­hledu ve­řej­nosti in­trospek­tivně zhod­no­tit své po­stoje a zvážit je bez tlaku ve­řej­ného mínění a ne­re­a­go­vat v ne­u­stálé de­fen­zivní reakci.

Když ale půlka ko­men­ta­ri­átu někoho sha­zuje a druhá část ho nosí na ramenu jako pro­roka, nemá místo si říct „sakra, neměl jsem pravdu“. Ne­za­staví se pro­tože vždy v pu­b­liku sedí vy­zna­vači, kteří chtějí slyšet to, s čím už sou­hlasí a de­ma­goga vždy odmění po­zor­ností a po­plá­cá­vá­ním po zádech. Ten tak z in­for­mač­ního pří­valu vybere ty frag­menty, které co nejméně od­po­rují jeho po­hledu a roz­točí je tak, aby to vy­pa­dalo, že měl pravdu od za­čátku. V takové si­tu­aci ulička pro únik nebude asi moc uži­tečná a je třeba najít efek­tiv­nější úhel útoku.


+1: V ko­men­tá­řích opa­ko­vaně ví­dá­vám ré­to­rický manévr, který se nese v duchu: Ne­mů­žeme nemoci za­sta­vit na 100%, proto nemá smysl dělat vůbec žádná opat­ření. Kde jsem to jenom slyšel?

+2: Doufám, že po mě­sí­cích řečí o tom, jak je chřipka horší než sama smrt na světě, tak chřip­kaři budou dělat něco po­zi­tiv­ního, aby zmír­nili dopad jejich stra­šáka a nejen ho po­u­ží­vali jako vý­mluvu, že tohle se děje a když to není tak strašné, tak nemá smysl cokoli dělat.

Uka­zuje se, že o oč­ko­vání proti chřipce je velký zájem, tak aspoň něco

+3: Pete Evans, mi­li­tant well­ness and Nazism

+4: Ne­bez­pečí ig­no­rance

+5: (do­da­tek) Ne­bez­pečí in­ter­ne­tové slávy

„These com­pa­nies make money off con­vin­cing people that social media en­gage­ment is a va­li­dation of a person’s worth, that our sense of self-worth, who we are and why we matter, is te­the­red to quan­ti­ta­tive me­t­rics. And that can go to a very ugly place very, very quickly.“

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz