k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Strange inversion

9. 7. 2020 — k47

Po­dí­vejte se na tuhle před­nášku Dana Den­netta a po­vězte mi, co to zna­mená v kon­textu pří­chodu silné umělé in­te­li­gence.

In order to make a per­fect and be­au­ti­ful ma­chine, it is not requi­site to know how to make it

Není nutné po­ro­zu­mět, co in­te­li­gence vlastně zna­mená, abychom ji vy­tvo­řili. Po­sta­čuje exis­tence pro­cesu po­dob­ného evo­luci a se­lekční tlaky na čím víc au­to­nomní AI agenty, aby vznikly.

Den­nett na po­div­ných in­ver­zích Darwina, Tu­ringa a dal­ších, že schop­nost před­chá­zela po­ro­zu­mění, že po­ro­zu­mění nebylo po­třeba, na jedné straně pro­zře­tel­nost nad­při­ro­ze­ného stvo­ři­tele pro vznik života na druhé po­cho­pení ma­te­ma­tiky pro funkci po­čí­tačů. Není možné tuto pa­ra­lelu apli­ko­vat na AI – není třeba vědět, co zna­mená být in­te­li­gentní, stačí masivní neu­ro­no­vou síť naučit na gi­gan­tic­kém kor­pusu dat a silná umělá in­te­li­gence se pro­jeví jako ne­plá­no­vaný dů­sle­dek?

+1: tohle

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz