k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hubnutí je snadné

29. 9. 2020 — k47

Pře­kva­pilo mě, jak snadné je zhub­nout. Stačí jen jíst méně & ne­pře­stá­vat.

Diety a zdravé stra­vo­vání kolem sebe má auru kom­pli­ko­vané mystiky, kdy nic ne­fun­guje, až na jeden bi­zarní a ná­ročný rituál. A přitom je to tak snadné. Hub­nutí má jediné pra­vi­dlo: Jíst méně ka­lo­rií. To je všechno. Velice snadné. Není to nutně pří­jemný proces, když na­jed­nou cítíte hlad, kte­rému jste se do té doby vy­hý­bali až příliš efek­tivně, ale není slo­žitý.

Méně ka­lo­rií dovnitř a více ven. Není po­třeba se vydat na pospas spe­ci­ál­ním módním dietám, ná­sle­do­vat kom­pli­ko­vaný stra­vo­vací režim (každé úterý jen hrášek a čo­ko­ládu pouze, když od­ří­káte Ave Maria tři­krát po­zpátku za­tímco ba­lan­cu­jete na kon­zervě tuňáka) nebo cvi­čení, stačí do sebe jen vložit méně ka­lo­rií a kila jdou sama dolů.

Tři až pět jídel denně, malých, žádné zobání mezi, když už tak jen jablko1 , vy­há­zet slad­kosti, omezit tučná jídla, pře­stat s al­ko­ho­lem, zbytek jako před­tím, jen všeho méně a pak v na­sta­ve­ném režimu po­kra­čo­vat na­po­řád. Návrat k nor­málu není možný, tohle je nový normál, nejde jen o od­bočku nebo krát­kou epi­zodu, kdy si na­rychlo spra­víte život a pak se vrá­títe k ob­žer­ství, tohle je nový život & takhle to bude na­po­řád. A není to špatné.

Pomůže mít jen mi­ni­mální touhy po po­žit­cích, z jídla spe­ci­ficky a života obecně. V tohmle ohledu mám štěstí. Ne­mí­vám chutě na kon­krétní pokrmy, jídlo je jen uti­lita a když se dá jíst, je dobré jako každé jiné. (Pravda, lečo je lepší, než všechno ostatní na světě, ale cokoli, co zasytí, stačí.)

Vše se časem zlepší. Dlou­ho­dobá re­strikce ka­lo­rií po­tla­čuje chutě po spe­ci­fic­kém jídlu i jídlu cel­kově. Pře­lo­ženo do češ­tiny: Když dlouho nejíte máslo, pře­sta­nete po něm prahnout. Když jíte míň, za chvíli vám to bude stačit. To za sebe můžu po­tvr­dit. Na za­čátku to nebylo nic moc, při­pa­dal jsem si každou chvíli hla­dový, ale po pár mě­sí­cích v pro­gramu, brn­kačka. Teď se stává, že šest hodin nic nejím a při­pa­dám si ±na­sy­cený, pak si ale něco dám a začnu cítit akutní hlad. Jako by si tělo vzpo­mnělo, co je strava vlastně zač a že by jí chtělo víc. Stačí počkat a hned se ne­lá­do­vat, ten pocit se rychle vrátí do nor­málu.

Někdy mi při­pa­dalo, že jsem to pře­hnal. Začal jsem se bát, že jím příliš málo. V té chvíli jsem poprvé spo­čí­tal denní příjem v ka­lo­ri­ích a vyšlo, že kon­zu­muji asi 800 ka­lo­rií pod BMR. Den za dnem. To bylo asi příliš. Nejen o 800 méně než před­chozí ne­zdravá mez, ale pod ener­ge­tic­kou hra­nici, kterou tělo spo­tře­buje v klidu.

Podle toho, co jsem četl, shodit půl až jedno kilo týdně je v únos­ných mezích. Podle ze­vrub­ných pro­počtů vy­chází, že jedno kilo ±od­po­vídá den­nímu de­fi­citu 1000 ka­lo­rií. To je 1000 ka­lo­rií, které ne­sníte. Jinak to ale nejde. Prak­ticky není možné zhub­nout jen cvi­če­ním. Na­pří­klad podle sta­rých počtů vy­chází, když na kole vy­stou­pám 200 metrů pře­vý­šení, spálím při­bližně 200 ka­lo­rií. To může vy­pa­dat jako velké číslo, ale od­po­vídá to 27 g másla, 53 g cukru (19.6 malých kostek) a 200 metrů kolmo vzhůru je za­tra­ceně cítit. V jídle je ob­rov­ské množ­ství ener­gie a nej­e­fek­tiv­nější je cel­kově omezit přísun.

Ale to je ná­ročné, chce to plán a od­hod­lání. Musíte číst ta­bulky na oba­lech, zjiš­ťo­vat jak málo si můžete do­vo­lit a musíte si od­ří­kat. Mnoho di­e­tářů tak hledá zkratky. Dle ne­ko­nečné moud­rosti wi­ki­pe­die jsou modní (fad) diety strašně po­pu­lární. Jde o byznys, ve kterém se pro­točí 35 mi­li­ard dolarů ročně jen ve spo­je­ných stá­tech.

Ne­dávno mi ve spamu při­stála re­klama na jakýsi pří­pra­vek pro „keto“ dietu. Sli­bo­val za­ru­čené vý­sledky bez změny jí­del­níčku nebo ži­vot­ního stylu za 890 korun plus poš­tovné. Ne­fun­guje to, po­cho­pi­telně, ale ani nedává smysl něco platit. Hub­nutí je jedna z mála ak­ti­vit, která může mít ne­ga­tivní cenu – míň jíte, míň jídla ku­pu­jete, míň to stojí. Je to cena, kterou si ti se slabou vůlí vy­koupí od­puš­tění. Fun­guje jenom jíst míň a vy­tr­vat.


  1. pro před­stavu: okurky 16 kcal/100g * ředkvičky 16 kcal/100g * rajče 18 kcal/100g * pa­prika 20 kcal/100g * jablko 52 kcal/100g * banány 89 kcal/100g * cukr 377 kcal/100g * máslo 744 kcal/100g
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz