k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Připadáš mi strašně hubenej

23. 10. 2020 — k47

Je to za­jí­mavé, povím vám. Když se do­sta­nete do zdra­vého roz­mezí tě­lesné hmot­nosti, začne se vám do­stá­vat usta­ra­ných po­hledů: Kolik vážíš? Při­pa­dáš mi strašně hu­be­nej. Jsi v po­řádku? Nejsi ne­moc­nej? A tak po­dobně. Ne, ne, ne, jakoby od­po­ví­dáte. Tohle je nor­mální váha prů­měr­ného muže této výšky. *Tohle, uka­zu­jete na po­my­sl­ného člo­věka, který má sta­rost, jestli nejste pod­vy­ži­vení, je hra­nice obe­zity (sice dle BMI, které není určeno jako mě­řítko jed­not­livce, ale po­pu­lace, ale i tak má skoro 100 kilo).

Na druhou stranu, nor­mální váha je pod­prů­měrná. České BMI před 2-3 roky do­sa­ho­valo 25.2, s nad­vá­hou žilo 47 % mužů a 33 % žen a obe­zi­tou trpělo 20% mužů a 18% žen. Z po­hledu po­pu­lace jsem vychrtlá zrůda, v pod­statě kost­li­vec, pod­vy­ži­vený ano­rek­tik, který musí mít ně­ja­kou straš­nou du­ševní po­ru­chu a každou vte­řinu strašně trpí, když se pře­máhá, aby se necpal máslem a sla­ni­nou a špekem a dorty a cukrem přímo z pyt­líku a tak po­dobně.

Jiný život a jiné stra­vo­vací návyky jsou možné a nejsou vůbec ne­pří­jemné. (Nebo jak říkali nemytí neo-mar­xisté (pro­miňte, kých­nul na mě sympto­ma­tický kon­zer­va­tista) lidé z levice: Lepší svět byl vždy možný.)


+1: Vět­šina zemí světa má prů­měrné BMI nad hra­nicí nad­váhy 25

+2: V USA je 36% po­pu­lace USA obézní

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz