k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

hypertweeter 4.0

4. 12. 2020 — k47

Twit­ter se ozval pro­sí­kem, jestli mi může za­pnout per­so­na­li­zo­vané re­klamy. Ty hloupé tolik ne­ne­sou a aby za­táhli provoz soc-netu, který je jinak za­darmo, museli by jich přidat víc a všechno by bylo strašné a všichni by byli smutní a děti by pla­kaly. Nebo něco na ten způsob.

V roce 2019 ohlá­sili zisk 1.47 mi­li­ardy dolarů. Nevím, jak vám, ale při­padá mi to tro­šičku v kon­fliktu s prosbou o al­mužnu. Mají tam re­klamy na hovno, které jen marní čas a po­zor­nost, a moc moc prosí, jestli je ne­mů­žou vy­mě­nit za jiné, o něco méně na hovno, které budou marnit navíc i obsah pe­ně­ženky. Jde o bi­zarní prosbu. Chceš být víc vy­u­ží­vaný? Chceš se dob­ro­volně dostat do pozice, kdy budeš více a efek­tiv­něji ma­ni­pu­lo­ván? Prosím, prosím, když se ce­pí­nem pro­kop­neme do tvého mozko­vého kmenu, do­sta­neme o půl centu víc za jedno klik­nutí. Jinak to nebude za­darmo (což po­cho­pi­telně i tak není). Přesně to bych chtěl: Aby služby fi­nan­co­vané z re­klamy za­nikly.

To byl další signál, že twit­ter alt-klient hy­per­twee­ter má smysl. Od prv­ního dne, kdy jsem na­cvakal pro­to­plazmic­kou verzi, ne­po­u­ží­vám na čtení soc-netu nic jiného. Je to o tolik lepší než ofiko věci, které musela na­vr­ho­vat komise sa­dis­tic­kých ší­lenců, že se to ani nedá srov­ná­vat.

Od po­slední verze v něm při­bylo pár drob­ností:

Jde celkem o ma­lič­kosti, ty nej­větší kroky už byly uči­něny. Mezi ně patří ze­še­di­vění uži­va­telů a shlu­ko­vání od­po­vědí.

Ze­še­di­vo­vání je super proto, že při­řa­zuje pri­o­ritu různým věcem a přidá jeden extra stupeň mezi sle­duji/ne­sle­duji, chci vidět/ne­za­jímá mě. Zprávy se ve výpisu zob­razí, ale je na první pohled patrné, že patří do druhé ligy. Po­u­ží­vám to jako pře­cho­dové stá­dium před za­blo­ko­vá­ním, stále mě člověk nebo téma okra­jově zajímá, ale ne­mu­sím mu vě­no­vat moc po­zor­nosti a je vi­zu­álně snadno fil­tro­va­telný. A pro­tože logika, co a jak bude skryto, je spe­ci­fi­ko­vána ve funkci, může jít o ja­kou­koli pod­mínku. Skrýt uži­va­tele X jen, když mele o tématu Y? Hodit někoho k ledu na týden dokud ne­vy­chladne? Od­fil­tro­vat všechno, co zmi­ňuje jed­noho kon­krét­ního člo­věka? Nebo ig­no­ro­vat tweety psané azbu­kou? Když to jde na­pro­gra­mo­vat, jde to za­ří­dit a na­pro­gra­mo­vat jde všechno.

Lo­gický další krok by bylo roz­dě­lení do růz­ných skupin, kdy to není ano/možná/ne, ale li­bo­volné roz­ho­zení na li­bo­volná témata. Logika je stále stejná: Po­dobné věci shluk­nout k sobě, vi­zu­álně je od­li­šit, abych je mohl men­tálně zpra­co­vat na­jed­nou.

Shlu­ko­vání vláken je další zlep­šo­vák, který změní pocit z po­u­ží­vání soc-netu k ne­po­znání. Vlákna už nejsou roz­hr­kané od­stavce, které je prak­ticky ne­možné sle­do­vat, ale jed­no­litý blok textu. Všechny ty služby, které se­sumí­rují vlákna jsou sympto­mem straš­li­vého se­lhání. Pro­tože ofi­ci­ální klient ne­do­káže pre­zen­to­vat in­for­mace v po­u­ži­telné formě, lidé na věky za­ple­velí tok in­for­mací pří­kazy @threadreaderapp unroll. Jde to i lépe a do bu­doucna bych to chtěl ještě o něco vy­lep­šit a přidat mož­nost sle­do­vat strom kon­ver­zace vy­chá­ze­jící z určité zprávy. Ne jen to, co vám při­stálo v tajmlajně, ale cokoli. Twit­ter je jako vždy zcela ne­do­sta­tečný ná­stroj pro daný úkon. V tomto pří­padě je to rovnou dvo­jitý jackpot, pro­tože i jejich API si s tímhle jed­no­du­chým úkolem ne­po­radí. Musí se použít hle­dání a pak strom kon­ver­zaci zpětně zre­kon­stru­o­vat. Pro­boha proč?

Je to za­jí­mavá si­tu­ace: Soc-nety jsou hrozné a ne­e­fek­tivní ná­stroje pro ko­mu­ni­kaci, ale stále můžou pro­hla­šo­vat pokrok dle vlast­ních metrik en­gejdžmentu a pro­fitu z re­klamy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz