k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

The Hot Zone

20. 4. 2020 — k47

Co jiného nám zbývá v těchto dnech pan­de­mie, než trávit líné dny u filmů a te­le­vize o jiných epi­de­mi­ích. Ne­dávno jsem viděl The Hot Zone – mi­ni­sé­rii za­lo­že­nou na sku­teč­ných udá­los­tech sle­du­jící možné epi­cen­t­rum epi­de­mie eboly v USA v roce 1989 – a asi tak ze 70% jsem ji ne­sná­šel.

Na in­ter­netu ji kdosi s nad­še­ním do­po­ru­čo­val, ale za mě je to sla­bota, místy tak ne­kou­ka­telná, že jsem se vy­dr­žel dívat jen na 130% rych­lost & se za­ťa­tými zuby. Občas ok, vět­ši­nou utr­pení.

Hlavní pro­blém The Hot Zone spo­čívá v tom, že i když se věnuje před­zvěsti te­o­re­ticky veliké ka­ta­strofy, jde o ma­ličký pro­blém, který se série snaží na­fouk­nout za po­u­žití plejády okou­ka­ných ho­ly­wo­od­ských klišé. V pod­statě je to drama o šesti lidech a ně­ko­lika na­ka­že­ných opi­cích – malý lo­kální pro­blém, který je straš­livě pře­hraný. Série navíc ne­od­vádí dobou práci, aby vy­svět­lila zá­važ­nost, ne­do­káže předat by­tostný pocit, proč je tohle oh­nisko tak ne­bez­pečné a jakým způ­so­bem může vést k epi­de­mii v USA. Všichni to nějak cítíme, ale spíš jen z po­vin­nosti. Hodně o tom mluví, ale vy­znívá to na­prázdno. Nákaza působí tak prťavé a ne­zá­važné.

In­ter­per­so­nální drama pře­hnané, zby­tečně vy­hro­cené a ve finále zby­tečné; vysoké drama ne­pů­sobí nijak za­jí­mavě, ale nízké drama je mnohem lepší (chlápci od opic by měli mít větší roli, ti se na­chá­zejí v první linii a nemají do­sta­tečné in­for­mace); napětí vy­sta­věné kolem lé­kař­ské a vý­zkumné stránky je per­fektní; téměř žádné za­jí­mavé cha­rak­tery. (Ještě jednou, proč tamti dva vědci tají, že by mohli být na­ka­ženi? Ne­chtějí být za­vřeni 21 dnů v ka­ran­téně, pro­tože tam nic není? Kdyby jim tam dali te­le­vizi a pár knížek, tak budou v pohodě? V po­dob­ném duchu další aspekty pří­běhu jako zby­tečné a nudné kom­pli­kace.) Když naši hr­di­nové bojují proti viru, série září jako dra­ho­kam, ale když to sklouzne k pár lidem, kteří na sebe křičí, pro­tože DRAMA, pře­ska­kuji o minutu vpřed.

Z di­a­logů v prv­ních dvou dílech jsem trnul trap­ností. Každá věta křičí: Musíme vy­svět­lit pu­b­liku o jaké ne­bez­pečí tu jde, ale ne­u­míme to udělat při­ro­zeně. Když se hlavní pro­ta­go­nistka vydá do BSL4 la­bo­ra­toře, aby otes­to­vala vzorky nového viru, pro­hodí:

Every known fi­lo­vi­rus on Earth is in this fre­e­zer.

Série v té době již vy­svět­lila, co jsou fi­lo­viry a divák chápe zá­važ­nost téhle la­ko­nické po­známky, je zcela per­fektní, im­pli­kace nad větou visí jako temný stín. Ale u toho dialog ne­skončí.

Do you know how many people would die on this planet if the lef­to­vers of this fre­e­zer ever got re­le­a­sed?

All of us?

And there's not a cure on the ho­ri­zon.

Vědí všichni, že jak je to vážné? A co tamhle ti vzadu? Sly­šeli to nebo to máme opa­ko­vat víc nahlas? Taj ještě jednou: TOHLE MŮŽE ZABÍT NÁS VŠECHNY.

Jde o lo­kální pro­blém, ale fil­mově byl na­fouk­nutý tak, že jsem ho ne­do­ká­zal strá­vit. Stačí vědět, že to není ebola, ale reston virus, který lidem ne­pů­sobí pro­blémy. Všechno skončí růžově a nic se nikomu ne­stane.


+1: Pak jsem se začal dívat na do­ku­men­tární sérii Pan­de­mic a tu jsem taky ne­sná­šel, re­spek­tive vy­brané pro­ta­go­nisty, nebo ještě přes­něji styl, kterým jsou pre­zen­to­váni. U blá­bo­lení an­ti­vax matky jsem pak málem umřel. Nevadí mi o an­ti­va­xxe­rech číst, ale když je po­slou­chám, cítím ta­ko­vou tu trap­nost z druhé ruky.

+2: K THZ vyšel do­pro­vodný do­ku­ment Going Viral o epi­de­mii eboly v Africe a ten je mnohem sne­si­tel­nější.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz