k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Příliš horko, neúřadujeme (edice 2020)

20. 8. 2020 — k47

Nadpis říká vše, co jsem chtěl napsat: Je příliš horko na ja­kou­koli ak­ti­vitu ať už fy­zic­kou nebo du­ševní. Zmůžu se jen na sle­do­vání osa­mo­ce­ných teček deště na me­te­o­ra­daru, které ne­směle cu­pi­tají Re­pub­li­kou a už už vy­pa­dají, že vletí nad Celu a svlaží roz­praskané kon­činy, ale nic. Na po­slední chvíli mrak uhnul, roz­prášil se nebo pře­stal exis­to­vat a horko po­kra­čuje dál.

Do toho pro­bí­hají pří­pravy na dů­le­ži­tou Udá­lost & o které tady na k47čce ne­padne ani jedno kon­krétní slovo, pro­tože platí pra­vi­dlo cel­kové vágnosti o de­tai­lech života (& ve finále nebylo proč se stra­cho­vat).

Někdy je ne­mož­nost říct pravdu, ne­pří­jemně sva­zu­jící, ale když jsem ta pra­vi­dla jednou vy­tvo­řil, tak je budu do­dr­žo­vat. Ono je ale stejně moc horko na to, že i kdy­bych chtěl všechno vy­ke­cat, nemám sílu tvořit sou­vislé sou­větí. Takže tak.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz