k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hrdlička v karanténě

14. 4. 2020 — k47

Co jste dělali v ka­ran­téně dneska vy? Já po­zo­ro­val tro­jici hr­d­li­ček, které při­stály na sva­činu v ptačím bufetu Cela a to byl zhruba kom­pletní rozsah uži­tečné ak­ti­vity, k níž se mi po­da­řilo vy­bi­čo­vat.

Pár dnů zpátky jsem tu nahlas pře­mýš­lel, zdali se opět nestát hrdým ma­ji­te­lem 500mm zr­ca­dlo­vého ob­jek­tivu pro efek­tiv­nější voye­u­ris­mus nic ne­tu­ší­cích ope­řenců. Bylo to plané tla­chání, bez vy­zkou­šení si nic ne­kou­pím & so­ci­ální distan­co­vání, ka­ran­téna a za­vřené bazary právě tohle do značné míry zne­snad­ňují. Pro­vá­děl jsem tak aspoň hlubší prů­zkum terénu & exis­tuje další mož­nost, jak do­sáh­nout vět­šího při­blí­žení: te­le­kon­ver­tor – op­tické za­ří­zení plné čoček, pre­cizně uspo­řá­da­ných do sou­stavy, kterou nikdy nemůžu po­cho­pit, vrazí se mezi te­le­ob­jek­tiv a foťák & na­táhne oh­nis­ko­vou vzdá­le­nost. Slabé te­le­kon­ver­tory jsou 1.4×, silné klidně za­zo­o­mují troj­ná­sobně.

To všechno je pěkné, te­le­kon­ver­tory ale ve své pod­statě ne­dě­lají nic jiného, než že zvět­šují obraz do­pa­da­jící na senzor. Ne­mů­žou ho vy­lep­šit, ne­mů­žou přidat de­taily. Stej­ného efektu se dá do­sáh­nout oříz­nu­tím fotky. Taky jen zvět­ším ur­či­tou část a víc než pří­tomné in­for­mace a de­taily z toho nemůžu vy­do­lo­vat. Není pak lepší jen oříz­nout fotku než si ku­po­vat extra kus fo­to­gra­fic­kého vy­ba­vení, které se ukáže jako zby­tečné?

In­ter­net od­po­vě­děl, že to není tak prosté. Záleží na kva­litě ob­jek­tivu a te­le­kon­ver­toru a roz­li­šení sen­zoru. Dává to smysl. Ob­jek­tiv na plochu sen­zoru pro­mítá obraz v ur­či­tém roz­li­šení. Pokud má senzor menší roz­li­šení než pro­mí­taný obraz, te­le­kon­ver­tor může od­ha­lit de­taily, které jsou příliš jemné pro matici fo­to­cit­li­vých pixelů. Naopak pokud senzor má vyšší roz­li­šení než obraz vy­chá­ze­jící z ob­jek­tivu, te­le­kon­ver­tor nic ne­u­dělá a naopak může uško­dit; senzor všechny ob­ra­zové in­for­mace již roz­li­šil. Ve své pod­statě jde o to, co má větší roz­li­šení, jestli ob­jek­tiv nebo senzor.

To mě bo­hu­žel staví do ne­roz­hodné pozice, pro­tože můj foťák nemá extra vysoké roz­li­šení a zá­ro­veň ob­jek­tiv (beer­can) není nic svě­to­bor­ného. Jsem v si­tu­aci, kdy pro­blému in­tu­i­tivně ro­zu­mím o něco lépe, ale přesto je to k ničemu. Takže zpátky k rý­so­va­cím prknům…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz