k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pod útokem miniaturních hlodavců

30. 11. 2020 — k47

Cela se do­stává pod útok nového ne­pří­tele. Je ne­lí­tostný, žije v bed­nění pod stře­chou, tam v na­prosté tmě vy­čkává a spřádá plány invaze.

Bě­lo­zubka šedá (Cro­cidura sua­veo­lens)
Bě­lo­zubka šedá (Cro­cidura sua­veo­lens)

Zase jsem stál u sto­jí­cího stolu, na stohu knih na okně no­te­book, něco čtu a kout­kem oka, v místě vy­hra­ze­ném pro or­ni­to­lo­gický voye­u­ris­mus, se něco mihne. Nějaké stvo­ření. Ne­vy­padá, že by dis­po­no­valo křídly, ne­vy­padá ani, že by se nějak moc mohlo hýbat. Hmm, za­jí­mavé. Při bliž­ším ohle­dání se uká­zalo, že jde nej­spíš o bě­lo­zubku šedou nebo možná rejska obec­ného. Mládě asi vy­padlo z hnízda v pro­storu pod­bití stře­chy a pak byl jeho osud zpe­če­těn. Za­stá­vám po­li­tiku ne­vmě­šo­vání do zá­le­ži­tosti ostat­ních ži­vo­či­chů. Když se na­chá­zejí v Cele, pře­sunu je ven, ale když jsou venku, je to jen na nich. Tipuju, že tenhle chlu­patý hmy­zo­žra­vec teď už nej­spíš umrzl k smrti.

Bě­lo­zubka šedá (Cro­cidura sua­veo­lens)
Bě­lo­zubka šedá (Cro­cidura sua­veo­lens)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz