k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Nemažte historii, ještě ji budeme potřebovat

16. 7. 2020 — k47

Tohle jsem chtěl napsat dřív, ale co, lepší pozdě než nikdy…

Jedna socha sho­zená do Bris­tolského kanálu na­u­čila Brity mnohem víc o jejich ot­ro­kář­ské mi­nu­losti než všechny knihy a školy do­hro­mady. Podle mě jde o po­zi­tivní vý­sle­dek. Ti, kdo pro­hla­šují, že pro­tes­tují proti vy­ma­zá­vání his­to­rie, se nemusí ničeho bát. His­to­rie nebyla vy­ma­zána, his­to­rie spl­nila svůj účel — byl po­znána.

Socha není his­to­rie, socha je jen kus kamene nebo kovu, kolem které pro­chá­zíme a ne­vě­nu­jeme ji po­zor­nost. (Říkal tady někdo mapa-te­ri­to­rium?) Jde o tra­gicky ne­e­fek­tivní médium pro stu­dium his­to­rie. Od toho máme knihy. Socha je fikce, oslava úzkého výřezu re­a­lity, pro­fil­tro­va­ného se­lek­tivní pamětí času, vy­bra­ného pro­cesy a záměry, které se na pla­ketu na soklu ne­do­sta­nou. Col­ston, vzty­čený víc jak sto­letí po své smrti, na ní měl na­psáno „one of the most vir­tu­ous and wise sons of their city“. Na nuance o ot­ro­kář­ství asi ne­zbylo místo. To není his­to­rie, ale mýtus. Smys­lem his­to­rie je jí poznat, pravou a sku­teč­nou.

Když někdo chrání po­mníky od­por­ných lidí, jde buď o ma­ni­festaci polo-pa­ra­no­id­ního kon­zer­va­tismu s malým „k“ nebo píš­ťalka na psy. Ti z druhé sorty nemají zájem na dě­ji­nách jako celku, osla­vo­vání ot­ro­kářů a ra­sistů je sku­tečný záměr o něž usi­lují. Že se to zabalí do jakoby vzne­šené snahy, je pouhá di­verze.

Edward Col­ston je na dně kanálu, his­to­rie stále exis­tuje, stále je v kni­hách, stále je na wi­ki­pe­dii a co víc, teď se o ní po­pu­lus do­zvě­děl víc, než za po­sled­ních sto let. Navíc vznikla his­to­rie nová. Jedna socha leží v bahně pod vodou, příběh lid­ského zápasu za lepší svět po­kra­čuje a pokud Bri­tové za něco stojí, už dávno umís­tili na břeh kanálu pla­ketu, že tam někde od­po­čívá mo­nu­ment jed­noho mo­rálně ne­pří­liš čis­tého člo­věka.

Navíc, jak kdosi po­dotkl kdesi na in­ter­netu: Lidé, kteří se tolik bojí ničení his­to­rie, by měli usi­lo­vat o fi­nan­co­vání hu­ma­nit­ních oborů a studia dějin, které roz­hodně penězi ne­pře­téká. Jen si před­stavte, co všechno bychom se mohli do­zvě­dět o mi­nu­losti, kolik his­to­rie bychom jenom za­chrá­nili.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz