k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Genom viru

2. 3. 2020 (aktualizováno 4. 3.) — k47

Ještě jednou o viru, který hýbe světem. O viru s ko­ru­nou na hlavě. O ko­ro­na­viru.

Co mi přijde, že si za­slouží aspoň jednu větu, je po­ma­lost celé zá­le­ži­tosti. Trvá to ne­ko­nečné týdny a měsíce, takhle zdálky je to jako sle­do­vat zpo­ma­lené závěry au­to­ha­vá­rie – víte, že se něco stane, ale vleče se to. Na druhou stranu něco pro­bíhá ne­u­vě­ři­telně rychle. Sek­ven­co­vání vi­rál­ního genomu je patrně brn­kačka. Ně­které zprávy, které jsem četl, zmi­ňují, že měli DNA do dru­hého dne. Nejsem od­bor­ník, ale při­padá mi to po­zo­ru­hodné.

Aby to ale nebylo tak jed­no­du­ché, ně­které dů­le­žité věci stále ne­známe. Na všechno exis­tují různé kva­li­fi­ko­vané odhady (shr­nutí zprávy WHO shr­nu­jící si­tu­aci v Číně1 ), ale stále toho spoustu nevíme, i když COVID ve velkém obléhá svě­tová je­viště ±měsíc a půl. Zís­kají lidé dlou­ho­do­bou imu­nitu? Jaký sku­tečný počet na­ka­že­ných včetně těch, kteří si z toho od­ne­sou jen rýmu?2 Nevíme.

Ale to, co můžeme zjis­tit, je po­zo­ru­hodné. V tomhle článku se píše, že V USA měli jeden případ COVIDu v lednu a pak další o měsíc poz­ději. Z obou ex­tra­ho­vali DNA viru a oba vzorky měli stej­nou mutaci. To na­zna­čuje, že mezi nimi exis­tuje přímý ře­tě­zec nákaz. Z ča­so­vého od­stupu ±měsíce pak můžeme usou­dit, že se stá­tech pro­bíhá ne­zpo­zo­ro­vaný ko­mu­nální přenos a touto dobou jich může být jen v tomto jednom clus­teru přes 500. To všechno z ge­ne­tic­kých in­fo­mací pou­hých dvou na­ka­že­ných.

Na in­ter­ne­tech exis­tují kla­dis­tické stromy mutací viru + míst, kde se vy­sky­tují (stále ak­tu­a­li­zo­vané), z nichž se dá vyčíst, odkud kam se virus pře­náší. To jen kdyby někoho za­jí­malo něco in­for­mačně hod­not­něj­šího, než po­plašné zprávysar­kas­tické po­známky nad pa­ni­ka­ří­cím po­pu­lem.

Jinak Čína přišla na způsob, jak za­sta­vit ja­kou­koli epi­de­mii – stačí být to­ta­litní stát s masiv­ním sle­do­va­cím apa­rá­tem, uvrh­nout ±po­lo­vinu po­pu­lace na měsíc do ka­ran­tény a za­tímco se lidé nudou kopou do zadku, virus vyšumí, jak jsem divoce & ne­pří­liš vážně spe­ku­lo­val. Teď tam jenom musí zůstat, až to přejde ve zbytku světa.

Kdy se tak stane, je další věc, kterou nevíme.


  1. Nedá se pře­hléd­nout, že WHO Číně vší silou leze do zadku. To ma­ličko na­bou­rává dů­vě­ry­hod­nost pre­zen­to­va­ného sdě­lení. Jenom ma­ličko.
  2. V Sin­ga­puru za­čí­nají ko­ke­to­vat s tes­to­vá­ním pro­ti­lá­tek, které tuhle otázku může zod­po­vě­dět.

+1: Další ge­ne­tické testy

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz