k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

facebook je antisociální firma

28. 11. 2020 — k47

Tenhle rok má aspoň jedno po­zi­ti­vum: big tech zís­kává stej­nou pověst jako big oil nebo ja­ký­koli jiný velký byznys, kde profit trumfne všechny ostat­nísta­rosti. Je super sle­do­vat, jak maska na­iv­ního techno-op­ti­mismu padá a pod ní je vidět černé srdce nej­vět­šího soc-netu pla­nety. „Tenhle ne­dávný článek“ je další sonda do me­cha­nismů zuc­kova mon­stra a není to pěkný pohled.

Dů­le­žité jsou dvě věci:

Efek­tivní kroky proti šíření fake news, dez­in­for­ma­cím, kon­spi­rač­ním te­o­riím a ne­ná­visti jsou možné, ale zuck na ně kývne jen, když hrozí, že takří­ka­jíc roz­bije systém a re­gu­lace se stane ne­vy­hnu­tel­nou. Spo­le­čen­ská zod­po­věd­nost leze do zisků. Peoni z fb otes­to­vali al­go­rit­mus re­du­ku­jící dopad spor­ného a mo­rálně zá­vad­ného obsahu, ale sní­žilo to čas, který uži­va­telé na fb trá­vili. Tak to pu­to­valo do koše.

Po vy­bi­čo­vané krizi na chvíli zařadí vol­no­běh, aby ne­roz­bili de­mo­kra­cii, místo click-bait odpadu se vi­di­tel­nosti do­stane dů­vě­ry­hod­ným zdro­jům, ale když si všichni vy­dech­neme, stroj pro­pa­gu­jící ne­ná­vist a proxy ra­di­ka­li­zaci je zpátky. Tímto ma­né­vrem de facto při­zná­vají, že na to mají vinu a dobře to vědé.

Sranda je taky sle­do­vat, jak údrž­bá­řům zuc­kova mon­stra raší mo­rálka. Už to není „pra­cuju je skvělé firmě a do­stá­vám za to fůru peněz“, ale „už vím za co mě platí“. Ne­bu­dou to schop­nosti, ale spo­lu­vina bez od­mlou­vání. Jen po­lo­vina fb peonů má za to, že firma má po­zi­tivní dopad na svět – jde o značný propad.

Hla­vouni fb mají strach, aby ne­vy­pa­dali, že více po­sti­hují pra­vi­cové zdroje, které mnohem čas­těji šíří dez­in­for­mace a tak je ne­chají škodit a šířit ne­ná­vist. Cože, pra­vice chce svůj safe space? Jinak bude cancel cul­ture? To snad ne!

A pak taky tohle:

Fa­ce­book up­da­ted its employee po­li­cies to dis­cou­rage wor­kers from hol­ding con­ten­ti­ous po­li­ti­cal de­ba­tes in open Wor­k­place forums, saying they should con­fine the con­ver­sati­ons to spe­ci­fi­cally de­sig­na­ted spaces.

Říka někdo free speech zone? Asi vítr. Po­li­tické dis­kuze po­vo­leny, jen když se sho­dují s ná­zo­rem peněz a hodí se pro PR ma­ši­né­rii.


+1: amazon si platí pi­ne­ker­tony na sle­do­vání od­bo­rářů. To bezos může rovnou říct, že chce stří­let os­t­rýma do stáv­ku­jí­cích a nemusí to takhle na­zna­čo­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz