k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Eskalace

10. 7. 2020 — k47

Ivan Illich, fi­lo­sof, spo­le­čen­ský kritik, teolog, anar­chista. Dostal jsem se k němu čirou ná­ho­dou, pře­četl Od­škol­nění spo­leč­nosti a do fronty přidal další jeho knihy. S jeho po­stoji jako celkem nemůžu plně sou­hla­sit, přesto ně­které po­střehy jsou na­prosto bri­lantní. Ki­ne­tická a spo­tře­bi­tel­ská rych­losti au­to­mo­bilu? Per­fektní.

Jedna z myš­le­nek, kolem které se jeho fi­lo­so­fie obtáčí, je es­ka­lace – řešit pro­blémy s X tím, že při­dáte víc X ve víře, že to ja­kýmsi způ­so­bem vyřeší pr­votní pro­blém a ještě více ho ne­zhorší. Dojde k za­mlžení toho, co je vlastně pro­stře­dek a co cíl a proto es­ka­lace může být po­va­žo­vána za pokrok dle vlast­ních kri­té­rií.

Illich je spojen hlavně kri­ti­kou eli­mi­nace ne­in­dustri­ál­ních & ne­in­sti­tu­ci­o­nál­ních al­ter­na­tiv – ra­di­kál­ního mo­no­polu – zhorší si­tu­aci všem, ale zlep­šení na­bídne jen těm, kdo se na něm budou po­dí­let. Takový pak může snadno určit mě­řítka pro­gresu a pro­hlá­sit es­ka­laci za úspěch.

Když je jev takhle ob­na­žen a po­jme­no­ván, za­čneme si ho všímat kolem. Já tedy začal. Třeba v prv­ních ka­pi­to­lách Di­gi­tální de­mence se píše:

Po­u­ží­vání po­čí­tače v raném dět­ství může vést k po­ru­chám po­zor­nosti a v před­škol­ním věku pak k po­ru­chám čtení. Ve škol­ním věku se navíc v ros­toucí míře ob­je­vuje so­ci­ální izo­lace. […] Proti tomu se už ně­ko­lik let ob­je­vují ná­mitky, že tento trendy me­zi­tím zvrá­tila so­ci­ální média

Es­ka­lace non plus ultra. X vede k so­ci­ální izo­laci, ře­še­ním je více X.

Nebo třeba v online dis­ku­zích o mus­kov­kých plá­nech vyslat na oběž­nou dráhu de­sítky tisíc sa­te­litů, které můžou zcela zne­mož­nit po­zo­ro­vat kosmos z po­zem­ních ob­serva­toří. Jeden obránce Muska před­po­vě­děl, že pro­tože jeho mi­lo­vaný světec světu daruje levné lety do kosmu, vědci budou toužit do vesmíru vyslat sa­te­lity a na po­zemní ob­serva­toře si nikdo ani ne­vzpo­mene. Tohle je ukáz­ková de­fi­nice ra­di­kál­ního mo­no­polu a es­ka­lace – zhor­šit po­zo­ro­vaní pod­mínky všem, zlep­šit je hrstce + sa­te­lity vy­tvoří smog tra­jek­to­rií, ře­še­ním je víc sa­te­litů, al­ter­na­tivní řešení zcela vy­lou­čená z dis­kurzu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz