k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

E-koloběžka pro muže, kteří musí kompenzovat

19. 9. 2020 — k47

Znáte to: Nevíte, že něco vůbec exis­tuje a pak na­jed­nou to něco uvi­díte ně­ko­li­krát v ten samý den. Přesně takhle jsem neměl ponětí, že exis­tuje ka­te­go­rie elek­tric­kých „ko­lobě­žek“ pro muže, kteří si po­tře­bují něco kom­pen­zo­vat. Jde o ko­loběžky v uvo­zov­kách, ko­loběhání s nimi není dost dobře možné.

První muž ve střed­ním věku se mi dostal do hle­dáčku, když vyjel ±tři­cít­kou do kopce s plánem si to pro­ha­sit úzkou ulič­kou, která je jasně vy­zna­čena jako vý­hradně pro pěší. Zíral jsem na něj jako opa­řený. Jednak proto kam má na­mí­řeno a kolik úmrtí tam při­vodí, ale hlavně na čem to sakra sedí. Pro před­stavu jde o něco na tenhle způsob: 1.5kW motor, max rych­lost 45 km/h, váha 62 kg, dojezd 35 km, to celé může být vaše za 30 tisíc korun čes­kých (druhá ba­te­rie za extra sed­mičku) a zase si můžete při­pa­dat jako po­tentní muž, zá­ro­veň být eko­lo­gický, ale ne­na­má­hat se šla­pá­ním jako buran.

U toho by to skon­čilo, ale druhý den, jsem se stal svěd­kem, jak si to další muž střed­ního věku hasí na po­dobné obludě po cyk­los­tezce. To mi nedalo. Co to vlastně je po­hle­dem zákona? Má to co dělat na cyk­los­tezce, která je vy­hra­zena pro cyk­listy, chodce, lidi na spor­tov­ním náčiní a ko­loběž­kách. Je tohle ko­loběžka? No­mi­nálně se ta ni vydává. Říkají tomu ko­loběžka, ale co na to zákon?

Elek­tro­kola mají motor, ale po­čí­tají se jako kola. Dle pra­vi­del EU aby spadla do ka­te­go­rie bicyklů, musí pouze asis­to­vat při šla­pání jen do rych­losti 25 km/h a navíc jen do 250W výkonu. Taková kola můžou vy­u­ží­vat cyk­los­tezky. Vy­hláška také říká

Jízdní kolo může být vy­ba­veno do­da­tečně po­moc­ným mo­tor­kem, jestliže a) bude nadále za­cho­ván pů­vodní cha­rak­ter jízd­ního kola […] […] c) jeho výkon ne­pře­sáhne 1 kW, d) v pří­padě po­u­žití spa­lo­va­cího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3, e) ma­xi­mální kon­strukční rych­lost nebude vyšší než 25 km.h-1 a […]

Tady se mluví o jednom ki­lowattu, ale rych­lost stále pod 25 km/h.

Pokud vo­zi­dlo spl­ňuje všechny výše uve­dené po­ža­davky, po­va­žuje se pro po­třeby této vy­hlášky nadále za jízdní kolo.

Pro účely této vy­hlášky se jízd­ním kolem rozumí […] a jim po­dobná vo­zi­dla po­há­něná lid­skou silou a určená i k pro­vozu na po­zem­ních ko­mu­ni­ka­cích, jako na­pří­klad ko­loběžky.

Takže ko­loběžky, ale po­há­něná lid­skou silou. Dá se 62 kilo železa po­há­nět lid­skou silou bez pedálů? Ztěžka.

Pro účely této vy­hlášky se jízd­ním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály, která jsou vy­ba­vena pří­dav­ným elek­tric­kým mo­to­rem dle přímo po­u­ži­tel­ného před­pisu Ev­rop­ské unie upra­vu­jí­cího schva­lo­vání dvou­ko­lo­vých a tří­ko­lo­vých vo­zi­del a čtyř­ko­lek a dozor nad trhem.

Jde nej­spíš o tohle EU lej­stro a tam je de­fi­nice výše.

Pořád se v tom moc ne­vy­znám, ale takhle zdálky to vypadá, že e-ko­loběžka je mo­to­rové vo­zi­dlo ka­te­go­rie AM – u dvou­ko­lo­vých vo­zi­del ma­xi­málně 45 km/h a 4kW – jinými slovy moped. Do­konce vypadá jako spe­ci­ficky na­vr­žená, tak aby se tam ještě vešla a po­hle­dem zákona nešlo o mo­torku. Takže ne, tohle na cyk­los­tezku asi ne­patří, je to elek­tro-moped. Při­ja­telně působí jen proto, že je tichý. Kdyby měl prd­la­jící motor, pů­so­bil by jako pěst na oko. Ale s elek­tro­mo­to­rem je to v pod­statě chodec, žejo?


+1: Na stej­ném vo­zítku jsem viděl matku se dvěma dětmi. Beru zpět na­zna­čo­vání, že jde o do­pravní pro­stře­dek jen pro muže střed­ního věku, kteří se cítí ne­do­sta­tečně ob­da­ření v pe­nální ob­lasti.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz