k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Dvě strany

8. 10. 2020 — k47

Ze Států se čas od času ozý­vají ho­ro­rové pří­běhy o me­cha­nické stránce voleb. De­mo­kra­cie ano, ale ne zas tak moc, co kdyby plebs volil špatně. Všechny ty špi­navé triky zní tak cize & vzdá­leně: čistky v se­zna­mech re­gis­tro­va­ných voličů, za­stra­šo­vání, snaha ur­či­tým ko­hor­tám po­pu­lace co nejvíc zkom­pli­ko­vat volby, Gerry­man­de­ring. Jedna strana je na vině mnohem víc než za druhá. Jedna pro­fi­tuje, když volí, co nejméně lidí a tak její cíl není pod­pora ma­xi­mální vo­lební účasti.

Do mixu pak při­hoďte ne­u­vě­ři­telné prachy, které ta paráda stojí + re­klamu hra­ni­čící s PsyOps ma­né­vry. Sle­do­vat volby v Ame­rice je vpravdě bi­zarní po­dí­vaná.

U nás to není ani zda­leka tak agre­sivně ne­přá­tel­ské pro­středí. Ne­mu­síme se nikde re­gis­tro­vat, stačí přijít s ob­čan­kou oděni aspoň do jed­noho kusu ob­le­čení a hlavně se tu o židle moci pře­ta­huje víc než dvě po­li­tické strany. To může hrát velkou roli. Pokud exis­tují jen dvě strany, co uškodí jedné, au­to­ma­ticky pomůže druhé. Když tihle po­tře­bují, aby ne­hla­so­vali černí nebo ženy, pro­tože ob­vykle hla­sují pro ty druhé, celkem jasně to na­čr­tává cestu po­stupu k ví­těz­ství.

Na­proti tomu v si­tu­aci, kdy je v ringu 7 nebo kolik par­tají, si­tu­ace je kom­pli­ko­va­nější. Kri­mi­nálně de­struk­tivní a de­mo­kra­cii po­pí­ra­jící akce může mít rádius ex­ploze, který za­sáhne i spo­jence. Ne­ga­tivní útočné kam­paně taky stojí na tenkém ledě. Pokud strana X za­ú­točí na Y, ne­zna­mená to, že bývalí pro-Y začnou volit X. Jejich hlas může smě­řo­vat do mnoha růz­ných směrů. Kvas s mnoha ži­vo­ta­schop­nými sku­pi­nami kom­pli­kuje jed­no­du­chou arit­me­tiku my vs. oni, kdy krev jed­něch je síla dru­hých.

A u nás je stran roz­hodně víc než dvě, ne­hledě na to, co se ta­tíč­kové Klaus a Zeman sna­žili před lety za­ří­dit změnou vo­leb­ního zákona.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz