k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Musíte mi věřit (a prosím ignorujte všechny důkazy o opaku)

14. 3. 2020 (aktualizováno 15. 3.) — k47

Nikdo si ne­pa­ma­tuje, jak příběh začal, ale jak skončí.

Máme na krku pan­de­mii ko­ro­na­viru, to všichni už víme. Na za­čátku, když se to ve velkém roz­jíž­dělo u nás, pre­miér & jeho gang še­redně zbabrali pr­votní reakci a ještě pořád je jasně vidět, že nemají žádný plán. Ale pro­tože ten stejný člověk bude u kor­mi­dla, když se z toho do­sta­neme, může si při­vlast­nit všechny zá­sluhy. Zdálky to bude vy­pa­dat, že bez něj bychom se z pro­blémů ne­vy­se­kali.

V pří­padě pan­de­mie, kdy počet na­ka­že­ných roste ex­po­nen­ci­álně, je třeba re­a­go­vat oka­mžitě. Na každém dni záleží. Každý den, o který dřív zlo­míme ex­po­nen­ci­ální nárůst, bude mít ob­rov­ské po­zi­tivní dopady. Počet de­te­ko­va­ných pří­padů ne­po­sky­tuje kom­pletní ob­rá­zek. Máme jich tu pod­statně víc, táhnou se jako mo­hutný stín nad ofi­ci­ál­ními čísly, který se brzy ukáže. Bez testů jen nevíme, jak velký ve sku­teč­nosti je.

A u nás stále chybí ochranné po­můcky pro zdra­vot­nický per­so­nál (tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady), což jsou lidé, které v krizi budeme po­tře­bo­vat nej­více + ne­pro­vá­díme do­sta­tečné množ­ství testů (tady, tady, tady, tady, tady). Babiš sa­mo­zřejmě popírá, že bychom oproti ostat­ním státům v tes­to­vání za­o­stá­vali (na milion lidí děláme po­lo­vinu co UK a 23× méně než Korea). Vy­tváří si tak vlastní na­ra­tiv od­po­ru­jící po­zo­ro­va­telné re­a­litě, který je po­zi­tivní hlavně pro jeho me­di­ální obrazpo­li­tický mar­ke­ting. U nás se máme nejlíp, jsme nejlíp při­pra­veni, máme nej­přís­nější opat­ření, tes­tu­jeme všechny, máme to pod kon­t­ro­lou. A oká­zalá akce jako za­vření hranic je pro po­pu­listy vždy při­taž­li­vější, než pomalá plí­živá opat­ření jako po­stupné na­vy­šo­vání tes­to­va­cích ka­pa­cit nebo zá­so­bo­vání těch, které po­tře­bu­jeme nej­více, ne­hledě na to, že se jimi dá odvést po­zor­nost

Takže teď máme za­vřené hra­nice a školy a vět­šinu ob­chodů a bůh ví co ještě. Nikdo na­ka­žený k nám ne­při­jde zvenčí. Teď musíme ty ne­mocné najít, izo­lo­vat, léčit po­sta­rat se, aby ne­ze­mřeli, otes­to­vat jejich okolí, aby ko­ro­na­vi­rus nemohl pro­čís­nout re­pub­li­kou jako vítr polem obilí. Na to je třeba plán a or­ga­ni­zace a ko­or­di­nace, ale ne­při­padá mi, že by se něco ta­ko­vého konalo. Přitom měli víc jak měsíc na pří­pravy. Všichni jsme sle­do­vali si­tu­aci v Číně, jak se den za dnem horší, v těch dnech bylo na čase vy­pra­co­vat nou­zový plán co dělat, když to naplno trefí i nás, zjis­tit, zdali máme po­třebné ma­te­ri­ální zásoby. Nic. Re­spi­rá­tor? Eh, budou. Testy. Tes­tu­jeme kaž­dýho, ale prosím ne­dí­vejte se na všechny důkazy o opaku

Nic z toho nesmí být za­po­me­nuto a sma­záno úlevou, když se budeme někdy v bu­doucnu do­stá­vat z nej­hor­šího. Z ne­or­ga­ni­zo­va­ných lemplů se ne­mů­žou stát hr­di­nové.


+1: Trump s re­a­li­tou pro­vádí po­dobně ná­silné ma­né­vry tři­krát denně ještě před sní­daní. Stačí mít tý­denní paměť a číst jen jeho slova. Nejdřív prý šlo o hoax de­mo­kratů a média se pouze sna­žila vy­lí­čit ko­ro­na­vi­rus co nej­čer­něji, aby Trumpa po­ško­dila (mys­lete někdo na burzy!). Za pár dnů to už byla straš­livá cho­roba, a reakce jeho ka­bi­netu byla ukáz­ková. Jedno z těchto tvr­zení není oči­vidně prav­divé, žejo. Trump si nikdy s re­a­li­tou a prav­di­vostí hlavu ne­lá­mal. Zavřel hra­nice, pro­tože je starý izo­la­ci­o­nista a když ne­po­sta­vil zeď kolem Mexika, tak aspoň odřízl Evropu. Důvod proč dal svého VP do ko­ro­no­vého týmu mohlo být pře­de­vším, aby měl úhel jak útočit na Bidena, který také v pozici VP měl na sta­rosti reakci na pra­sečí chřipku. Trump na Bidena na twit­teru za­ú­to­čil s tím, že v roce 2009 udělal špat­nou práci, což po­cho­pi­telně nebyla pravda. Trump dřív na­pa­dal de­mo­kraty, že po­li­ti­zují epi­de­mii, ale teď to dělá sám. Trump mi při­padá jako člověk, který říká, že miluje Ame­riku, ale k Ame­ri­ča­nům cítí odpor.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz