k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

DIY makro světlo za pár šlupek

25. 4. 2020 — k47

Od doby, co jsem začal ko­ke­to­vat s makro fo­ce­ním ma­lič­kých věcí, jsem po­u­ží­val jeden blesk. Ex­terní světlo před­sta­vuje pro makro žánr na­pros­tou nut­nost. Vět­ši­nou se fotí s clonou za­vře­nou na f/8 nebo víc pro aspoň ně­ja­kou hloubku os­t­rosti. Ale i tak je to boj. Pár cen­ti­me­trů před hlavní ob­jek­tivu se za­ostřená oblast smrskne na mi­li­metr, někdy méně. Blesk na drátě je dobrý způsob jak začít, z druhé ruky nemusí stát moc a najde uplat­nění nejen pro makro. Má ale své ne­vý­hody – jednak tvoří ostré stíny, což není vždy žádané a hlavně ome­zuje počet fotek. Nemůžu stří­let ve velkém s tím, že něco musí vyjít. Místo toho zírám do po­tem­ně­lého a za­šumě­lého hle­dáčku, snažím se trefit na ně­které z osmi očí pa­vouka, jen abych stiskl spoušť a modlil se ke kr­va­vému bohu Ba­a­lovi, ať se trefím a arach­nid vy­stra­šený zá­pla­vou fotonů ne­u­tekl. Lepší by bylo makro světlo, které svítí sou­visle. S nimi, stejně jako s dal­šími foto-pro­dukty, je jen pro­blém, že ne­bý­vají nej­lev­nější a jak všichni víme, nej­lepší cena je nula korun nebo aspoň co nej­blíž nule.

Proto jsem si na koloně udělal vlastní. A stálo jen pár drob­ných.

Plán? Koupit LED pásku s tím, že se uvidí. Pá­ječku mám na dlou­ho­dobé vý­půjčce. Metr 24W/24V LED pásky stojí dvě stě něco korun. Svě­tel­ným vý­ko­nem od­po­vídá ±150W nor­mální žá­rovce, ale dá se uživit ze tří de­ví­ti­volto­vých ba­te­rií.

Když se na to zpětně dívám, měl jsem článek začít tri­g­ger war­nin­gem. Moje metody jsou víc než di­le­tant­ské, pájecí skill nulový a to může pro­fíky roz­ho­dit. Pro­miňte. Z kar­tonu jsem vy­střihl čtve­rec s dírou upro­střed, na­le­pil na ně proužky LEDek a ty pak spájel do série. Ze za­čátku jsem po­ží­val nějaké dráty ze starého PC zdroje, ale rychle mě pře­stalo bavit svlé­kat konce a na­hra­dil je že­lez­nými vlákny z brz­do­vého lanka. Není to pěkné, ale pře­vážně to fun­guje.

První verze byla příliš velká (je to to mon­strum na fotce v pozadí) nesla na palubě celý metr LEDek, ale ne­fun­go­vala příliš dobře. Pro­blém byl v tom, že světla trčela po stra­nách ob­jek­tivu, příliš daleko a příliš stra­nou od sub­jektu.

Druhá verze je proto pod­statně menší a nasadí se na předek ob­jek­tivu (při­chy­ceno duct tapou, jak jinak, k vidění zde). Díra upro­střed je dost velká na to, aby ne­blo­ko­vala zorný úhel (který se s makro trub­kami zužuje). I když má méně světel, pro­tože jsou blíž sub­jektu a víc před ním, osvět­luje mnohem lépe.

odsud
odsud

Další fotky po­ří­zené s tímhle svět­lem jsou k vidění tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tady, tadytady

Tenhle článek je starý, z 90% pro­cent jsem ho načrtl před rokem, ale z důvodů ztra­ce­ných dě­ji­nám ho nikdy ne­do­lá­mal do fi­nální podoby. Od té doby se mnoho stalo. Přidal jsem víc LEDek, zkou­šel DIY re­flek­tory, udělal další světlo (ještě víc po­fi­derní) To je jedna super věc na smo­lení na koleně – když to není dost dobré, můžu to za pár šlupek vy­lep­šit.

O pro­hrách a ne­ú­spě­ších, které ná­sle­do­valy, budu dále in­for­mo­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz