k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

DIY makro světlo (verze 4)

11. 5. 2020 — k47

Začal další den a s ním na­de­šel čas na další ohavné DIY světlo.

V ka­ta­lo­zích pro­dejců se dají najít makro-světla & makro-blesky s emi­tory fotonů umís­tě­nými na husích krcích. Na konec ob­jek­tivu na­mon­tu­jete ob­jímku a z ní vy­chá­zejí po­lo­ho­va­telná cha­padla se světly na konci. Ty můžete umís­tit přesně tak blízko a do takové pozice, jak si srdce žádá. Bude to prak­tické, o tom není pochyb. Jediný pro­blém spo­čívá v ceně, kterou si za tyhle vy­chy­távky pro­dejci účtují. Není nulová & tak se vymyká mojí pre­fe­ro­vané cenové relaci.

Už ně­ja­kou dobu se mi v Cele válí roz­bitá USB lam­pička na po­lo­ho­va­tel­ném husím krku, LEDky mám, pá­ječku taky, proč to nedat na koleně? Stačí jen chtít. Jeden večer jsem v sobě měl nějaké ██████████, k tomu ████████████████████ a na­padlo mě: Kdy, když ne teď? Kdo, když než já?

A vý­sled­kem je tahle ohav­nost, o které se, myslím, přímo mluví v bib­lické knize zje­vení.

Nej­dů­le­ži­tější (hned po vlast­nění oheb­ného husí krku, který chcete zne­u­ctít), je celou věc při­chy­tit k foťáku tak, aby se to ne­hý­balo & světlo drželo pozici. Každý foťák má dole závit na stativ, stačí najít šroub se správ­ným zá­vi­tem, na­šrou­bo­vat ho tam & pak z matek a pod­lo­žek vy­tvo­řit svěrák, do kte­rého za­jis­títe konec krku. Na pro­tější konec hada pak na­le­píte ně­ko­lik sil­ných LEDek, kabely a ba­te­rii a voilà – vzniklo po­lo­ho­va­telné světlo za prak­ticky nula peněz + zrecyklo­vali jste nějaký odpad.

Vý­sle­dek není per­fektní, ale nemá k tomu daleko. Fle­xi­bilní světlo můžete při­vést ne­u­vě­ři­telně blízko sub­jektu, aniž by za­clá­nělo, cen­ti­metr nebo ještě méně v zá­vis­losti na po­u­ži­tém ob­jek­tivu a makro trub­kách. Pravda, v terénu to není zas tak růžové. Když se sna­žíte strčit ob­jek­tiv do hr­bo­la­tého mra­ve­niště, tak světlo do všeho naráží, ohýbá se, nedrží & po­dobně. V tom pří­padě asi lépe po­slouží minulá verze makro-světla pevně na­sa­zená na ob­jek­tivu. Možná.

Další ne­do­statky pra­mení z laxní kon­strukce – světlo ne­zů­stane pevně za­fi­xo­vané na jednom místě a má ten­dence uhýbat a na­rov­ná­vat se. Taky, pro­tože ne­tvoří kruh kolem osy ob­jek­tivu jako po­slední verze, hází divoké stíny. To může být pro­kletí stejně jako po­žeh­nání, záleží, čeho chcete do­sáh­nout.

Hlavní pro­blém ale spo­čívá v tom, že světlo není do­sta­tečně silné. Diodky, které tam mám, dávají celkem ±1.8 wattu. To stačí na fotky s f/8 a ISO 400, ale chtělo by to víc. Za pár korun se ale dají koupit LED čipy, jež na ploše 13x13 mi­li­me­trů dávají výkon 15 wattů, skoro 10× víc než sou­časná se­stava. Shodou náhod jsem jich pár ob­jed­nal. O dalším po­stupu budu in­for­mo­vat. Zů­staňte na příjmu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz