k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

DIY makro světlo (verze 3)

1. 5. 2020 — k47

Ne­dávno jsem tu psal o DIY světle pro makro focení. Na palubě neslo celkem 7 wattů efek­tiv­ních LEDek, ale nebylo úplně per­fektní. Světlo, které se šíří všemi směry, ztrácí in­ten­zitu kva­d­ra­ticky, což zna­mená, že když se vzdá­le­nost zdvoj­ná­sobí, in­ten­zita klesne na čtvr­tinu. Z toho důvodu je lepší světlo, které nemusí být příliš silné, ale je cíli co nej­blíže.

A proto jsem udělal tuhle krás­nou mon­stróz­nost:

Pravda, vypadá to, jako kdyby čtvr­ťáka pa­ra­ly­zo­va­ného na všechny čtyři kon­če­tiny během vý­tvarné vý­chovy posedl ďábel a v ho­řeč­na­tých vi­di­nách konce světa se sa­ta­novi snažil po­sta­vit chrám na Zemi. Na druhou stranu to svítí a cel­ková cena se po­hy­bo­vala okolo 40 korun včetně jo­gurtu.

Plas­tová nádoba je jen nosná kon­strukce, ne­hraje žádnou op­tic­kou roli. Po­tře­bo­val jsem něco, co se dá (s pomocí duct-tapy) na­sa­dit na ob­jek­tiv a má správ­nou délku. A ta vy­chází per­fektně – světla jsou od akce vzdá­leny 4.5 cen­ti­me­tru, to v po­rov­nání s dva­nácti cen­ti­me­try prv­ního modelu zna­mená ±2.5× víc světla s pouhou tře­ti­nou LEDek. Navíc světlo může být za pár korun dále vy­lep­šeno.

odsud
odsud

Další makro fotky po­ří­zené s tímhle fran­ken-svět­lem jsou k vidění tady, tady, tady, tady, tadytady.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz