k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Developeři

16. 2. 2020 — k47 (♪)

Líbí se mi pří­běhy o tom, jak pro­gra­má­to­rům pardon, soft­wa­ro­vým en­ži­ný­rům poprvé vyraší etika a oni jsou pak zma­tení a plní po­chyb­ností a otázek o tom, co vlastně dělají. Jako, líbí se jim extra tučné platy, ale na druhou stranu jim moc ne­šty­muje před­stava, že tráví své životy tím, že se snaží při­nu­tit lidi klikat na re­klamy, ga­mi­fi­kují soc-nety do podoby straš­li­vých Skin­ne­rov­ských krabic, po­si­lují ra­di­kální mo­no­poly hi-tech firem, za­tímco jejich za­měst­na­va­telé po­cho­dují podle rytmu au­to­ri­tář­ských režimů, ne­platí žádné daně a vezou se na zádech armády špatně pla­ce­ných děl­níků oka­mžitě na­hra­ze­ných, když ne­stí­hají ne­re­a­lis­tic­kému tempu nebo za ně najdou ro­bo­tic­kou ná­hradu.

Sakra, moje činy mají na svět jiný dopad, než mi za­měst­na­va­tel sli­bo­val při náboru. Co teď? Chci si při­pa­dat ctnostně, ale nechci ztra­tit jednu nulu z platu…

#černobílá

Znáte tenhle vtip: Proč si­li­con valley platí vý­vo­já­řům tak moc? Taková je cena mo­rální in­te­grity in­te­li­gent­ního člo­věka.

A pak jsou tu názory jako tenhle:

[tech] in­dustry is com­ple­tely fucked and so­me­how we’re all pla­y­ing along. […] a class of di­li­gent stri­vers is en­gaged in com­pe­ting for a place in the second-order tech­ni­cal/ad­mi­nis­tra­tive ranks. […] di­rectly hel­ping en­gi­neer eve­ry­body else into a state of pre­ca­rity. (A state which, of course, is what awaits you if you exit the pre­da­tory scene you’re ena­b­ling […]) Doing well in this en­vi­ron­ment seems to require either a qui­etly mer­ce­nary atti­tude or a pro­found ca­pa­city for self de­cep­tion.

Jde o kri­tiku vpravdě Il­li­chov­ském roz­sahu, se kterou ne­mů­žeme kom­pletně sou­hla­sit, ale přesto se mi líbí & v pod­statě s ní souzním; jen by do ní na­se­kal mnoho weasel words a kva­li­fi­ká­torů, aby bylo jasno, že nejde o celé prů­mys­lové od­větví, ale si­li­con valley typy, které se vezou na zlaté VC štá­vičce.

Za po­zor­nost taky stojí od­po­věď v duchu: „Ale kuš, s ta­ko­vou­hle ne­mů­žeme mít kon­struk­tivní dis­kurz.“ Mi­mo­děk mi v té chvíli na mysl přišlo (±šlo o non sequi­tur), jak někdo od­po­vídá to samé poté, co slyší volání po zru­šení ot­ro­kář­ství, nebo: „Zklid­něte se a pak můžeme mít ci­vi­li­zo­va­nou dis­kuzi, o tom zdali mohou nebo ne­mo­hou gayové exis­to­vat.“ Je těžké re­a­go­vat „ro­zumně“, když vám al­ter­na­tiva při­padá zcela a ne­zvratně ne­mo­rální a špatná. V tom pří­padě můžete jen co nej­jas­něji a nej­pře­svěd­či­věji zfor­mu­lo­vat vaše ar­gu­menty a vy­ra­zit do světa.


+1: Mi­mo­cho­dem, k47čku píšu s vě­do­mím, že z 95% pro­cent jsem mimo mísu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz