k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Musíme něco dělat!

24. 3. 2020 — k47

Všechno se zdá snadné, když ne­ro­zu­mím pro­blému. Plicní ven­ti­lá­tor? Co na tom může být slo­ži­tého? Je to přece jen fukar a po­čí­tač, který ho řídí. Vy­sa­vač a ar­duino? To musí stačit.

Fas­ci­nuje mě reakce tech-ko­mu­nity na pan­de­mii COVIDu. Zdá se, že jedině pro­gra­má­toři a lidé od po­čí­tačů mají tu pře­hna­nou se­be­dů­věru a aro­ganci, a věří, že se na­chá­zejí v uni­kátní pozici, kdy jedině oni můžou pomoct. Jedině z tohoto pod­houbí na­myš­le­nosti mohla vzejít myš­lenka ná­hod­ných lidí na 3D tis­kárně vy­ro­bit ven­ti­lá­tor bez ja­ké­koli ex­per­tízy. Co na tom může být slo­ži­tého? Bi­o­kom­pa­ti­bi­lita? Co to je? Může to pa­ci­enta zabít? Ale jděte! Určitě lepší než nic.

Nebo třeba test poo­ling. Jde o tech­niku, kdy se zkom­bi­nují vzorky ně­ko­lika lidí a otes­tují na­jed­nou. Pokud je směs ne­ga­tivní, všichni jsou zdraví, netřeba dal­ších testů, pokud je po­zi­tivní, musíme dal­šími testy zjis­tit, kdo ze sku­piny je na­ka­žen.

Be­ze­sporu jde o fan­tas­tic­kou myš­lenku, pokud jste stejně jako já di­le­tant, který si včera na wi­ki­pe­dii prvně pře­četl, co vlastně zna­mená PCR test. Pak je to fan­tas­tický nápad Iz­ra­el­ských vědců a my to hned musíme říct hy­gi­e­ni­kům, vládě a epi­de­mi­o­lo­gům, musíme to taky dělat. Proč to ne­dě­láme? OMG! Tohle po­tře­bu­jem! SdÍ­lEjTe NeŽ To SmAžOu!!! Před­stava, že to pro­fe­si­o­ná­lové od ře­mesla ne­znají, mi při­padá bi­zarní a ne­u­vě­ři­telně na­myš­lená a může po­chá­zet jen od sa­mozva­ných spa­si­telů z IT a uctí­vačů Si­li­con Valley. Působí to na mě stejně, jako kdyby se někdo právě do­zvě­děl o quicksortu a začal na soc-ne­tetch pro­hla­šo­vat: „Tohle je game chan­ger. Musíme to říct lidem v googlu.“ Di­le­tant­ství ama­térů. Dun­ning-Kruger na ste­ro­i­dech.

Při­padá mi, že v jis­tých kru­zích by se pře­vlá­da­jící nálada dala popsat jako „musíme něco dělat, dělat cokoli je lepší než ne­dě­lat nic“. To dává smysl, jen pokud je vý­sle­dek akce v po­rov­nání s ne­čin­ností striktně po­zi­tivní. Ale i mírně po­zi­tivní vý­sledky můžou ve vý­sledku uško­dit, když za­brání jiné efek­tiv­nější akci (sunk cost) nebo vy­tvoří fa­lešný pocit bez­pečí (self-li­censing).

Mi­mo­cho­dem, kdyby to nebylo někomu jasné, tohle není kri­tika snahy pomoct, ani zda­leka, ale ne­ko­nečné aro­gance pro­gra­má­torů a lidí kolem IT a v tech­no­lo­gic­kém sek­toru, kteří jsou tak na­bubřelí, že si myslí, že ostatní pro­fe­si­o­ná­lové mají zna­losti šim­panze po lo­bo­to­mii a jen oni do­ká­žou vy­ře­šit všechny pro­blémy světa, pře­de­vším ty, o kte­rých nemají nejmenší tušení, lépe než lidé ve zmí­ně­ných obo­rech.


+1: Na­štěstí exis­tují ini­ci­a­tivy jako tahle pod tak­tov­kou ČVUT, která dodává víc jis­toty než hurá pro­jekty ná­hod­ných lidí z IT.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz