k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Darktable & free software

14. 2. 2020 — k47

Ne­dávno vyšla verze 3.0 edi­toru fo­to­gra­fií Dark­table. Když jsem pro­čí­tal ozná­mení de­tailně po­pi­su­jící všechny no­vinky, do­cvaklo mi, jak je Dark­table fan­tas­tický pří­klad free soft­waru: Je svo­bodně do­stupný, za­darmo, dělá vše, co má, nemá žádné velké ne­do­statky, ne­do­dělky nebo oči­vidně chy­bě­jící fíčury, nepadá, fun­guje a - už jsem to zmi­ňo­val? – stojí nula peněz.

Dark­table působí jako per­fektní bri­li­ant v po­rov­nání s další stá­licí free soft­ware – edi­to­rem GIMP. Nemůžu si pomoct, ale pho­to­shop 7 z roku 2002 mi při­padá lepší a po­u­ži­tel­nější než nej­no­vější verze GIMPu. Uži­va­tel­ské roz­hraní v GIMPu je ma­toucí, zabírá strašně místa, stejně ne­u­káže všechno po­třebné a editor i o 18 let poz­ději ne­zvládá ně­které zá­kladní funkce. V po­rov­nání s GIMPem je Dark­table zázrak. Nemám v něm pocit, že jsem po­kusný králík sa­dis­tic­kého ná­vr­háře, který tes­tuje, co všechno uži­va­tel vydrží, než se zhroutí a začne po zdech psát bu­gre­porty vlast­ními výkaly.

#černobílá

Na Dark­table je fan­tas­tická také jedna věc, která se často v kor­po­rát­ním hajpu, jenž se snaží smýt rozdíl mezi free soft­wareopen source, snadno ztratí: Jde o free soft­ware pro kon­cové uži­va­tele. Není to (jak je stále běž­nější) knihovna a pouhá kom­po­nenta určená jiným vý­vo­já­řům, kteří nad ní vy­bu­dují uza­vřený pro­dukt. Dark­table tu je pro vás a je tu pro mě, pro všechny, kdo po­tře­bují edi­to­vat fo­to­gra­fie, ať už pro zábavu nebo pro práci.

Takový druh free soft­ware pro­jektu mě na­dchne mnohem víc než další knihovna, kterou vy­bra­kuje další „startup“, ex­tra­huje ma­xi­mum hod­noty ze zdarma po­skyt­nuté práce a nic ne­při­spěje zpět. Pro in­frastruk­turní knihovny, které byz­ny­so­vým lidem navodí masivní erekci při po­myš­lení, kolik jim můžou ušet­řit $$$ a kolik lidí můžou vy­ho­dit, se nemůžu příliš na­dchnout. Je to jen další cihla zdi. Na druhé straně z pro­jektů jako třeba Postmar­ke­tOS nebo Pi­ne­Phone se mi vaří krev v žilách – něco od hac­kerů pro hac­kery, ná­stroj, který budu přímo po­u­ží­vat ve svém životě, který mi ho přímo usnadní a dovolí získat více kon­t­roly na úkor ma­ni­pu­lá­torů ze si­li­con valley. Tohle je čirý Stall­ma­nův free soft­ware – eman­ci­pace pro­střed­nic­tvím soft­ware.

Proto mě to dokáže tak na­bu­dit, v jádru nejde o nudný Ra­y­mon­dov­ský open source – trik jak využít ne­pla­ce­nou práci dob­ro­vol­níků k na­ma­zání kol ka­pi­ta­lismu – ale něco nového, způsob, jak si vy­ty­čit vlastní cestu v kor­po­rát­ním ma­ra­zmu.

Mno­ho­krát jsem četl stejný příběh o fi­nan­co­vání free soft­ware/open source vývoje: Osoba X vyvíjí kni­hovnu Y, ta je vy­u­ží­vána jako kom­po­nenta v mnoha jiných pro­gra­mech vy­u­ží­va­ných mi­li­ar­dou lidí na pla­netě, ale pro­tože jde jen o dílčí sou­část (i když kri­tic­kou), nikdo z kon­co­vých uži­va­telů s ní ne­při­jde do styku a je pro ně ne­vi­di­telná. Osoba X vyvíjí kni­hovnu Y dál pře­vážně z pocitu po­vin­nosti za­darmo a strádá. Pro­tože je ne­vi­di­telná, nikdo na X ne­při­spěje.

Takhle fun­guje náš di­gi­tální svět – stojí na ne­pla­cené práci ide­a­listů, kteří si musí uta­ho­vat opasky, za­tímco si­li­con valley si do­přává hos­tinu po­sled­ního IPO. Nemusí jít jen o curl nebo OpenSSL, na než spo­léhá celá pla­neta, aniž by jejich směrem někdo hodil de­set­ník, ale téměř každý pro­jekt.

Myslím, že to byl Dmytri Klei­ner, kdo říkal, že free soft­ware ne­stačí. K životu po­tře­bu­jeme ma­te­ri­ální pro­středky, které soft­ware ne­do­káže po­skyt­nout. V takové si­tu­aci ne­zbývá nic jiného, než FS vy­u­ží­vat jako zdroj hod­noty, kterou uza­vřeme a pro­dáme ven. (Někdo může to samé vy­já­d­řit, že ne­e­xis­tuje open source chleba a to jako při­rov­nání je jednak velice při­lé­havé a za druhé není vůbec prav­divé.) Z tohoto důvodu free soft­ware, který přímo řeší moje po­třeby (byť vzdá­lené těch ma­te­ri­ál­ních), je z prin­cipu vzru­šu­jící – jedná se o ná­stroj eman­ci­pace; abychom z něj do­stali uži­teč­nou hod­notu, ne­mu­síme se po­dí­let na vývoji za žold a pro­deji této práce ven, do­vo­luje mi po­cho­do­vat podle vlast­ního rytmu a to je elek­tri­zu­jící před­stava.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz