k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ale chodili mu tam lidi

5. 2. 2020 — k47

Takže ta cyk­los­tezka, o které tu už padla řeč měla být do­kon­čená před ±dvěma týdny, ale není. (Shodou náhod je to jediný in­frastruk­turní pro­jekt, který ve mě vzbu­zuje po­zi­tiv­ními pocity, ale to je ve­d­lejší). Chybí ji pár klí­čo­vých úseků + dva mosty a tak stále nemůžu plach­tit 10+ ki­lo­me­trů po as­faltu hlad­kém jako sklo. Zatím to pro­bíhá asi takhle: Plach­tím asi ki­lo­metr, pak se po kolena brodím blátem, plach­tím dal­ších dvě stě metrů, než najedu na hrubou vrstvu pod­klad­ního as­faltu, který ne­pří­jemně drncá, pak je to chvíli dobré, jen abych vzá­pětí musel ne­e­xis­tu­jící most kom­pen­zo­vat zkrat­kou po dně vy­su­še­ného ryb­níka.

Není to ka­ta­strofa, ale není to ani zda­leka ide­ální + po­slední týden a něco jsem tam ne­vi­děl je­di­ného děl­níka. Ne­po­tkal jsem také nikoho na kole (to dává smysl vzhle­dem ke stavu výše po­psa­ném), ale zato se po stezce chodci jen rojí, na vy­cház­kách, se psy, na psech atp. A podle reakcí to vypadá, že nikdo z nich by ani v hloubi duše ne­če­kal, že se tam může po­hy­bo­vat někdo na dvou kolech. Kvůli to­muhle stavu jsem si koupil zvonek, ale ne­vy­padá to, že by na jeho pro­ni­kavý tón někdo re­a­go­val. Když ná­ho­dou za­re­a­guje (často jim v té chvíli před­ním kolem na­jíž­dím na paty), jejich odezva je… ne že by byli pře­kva­peni, ale působí na mě, jako kdyby ne­vě­řili v exis­tenci bicyklů. V hlavě se jim nej­spíš honí: „Tohle není jev, který se vy­sky­tuje v re­a­litě a proto nebudu nic dělat a tento přelud za­jisté zmizí.“ Je to jako sle­do­vat pro­ta­go­nisty Lo­vecraf­tov­ských románů — spat­řili tvář pra­starého boha a nijak ne­re­a­gují, pro­tože lidská bytost není při­pra­vena jednat v si­tu­aci tak ne­smírně cizí a ne­po­cho­pi­telné.

Lidi zvy­kejte si, jen co do­končí zbý­va­jící úseky a/nebo se při­žene jaro, nás tu bude ne­ko­nečně mnoho.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz