k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pořád ti chřipkaři...

17. 5. 2020 — k47

Ještě pořád na soc-netech můžete na­ra­zit na spe­ci­ální škra­loup ko­men­ta­ri­átu stále tr­va­jící na tom, že ko­ro­na­vi­rus není o nic horší než chřipka nebo do­konce, že je mnohem mír­nější. K dobru často při­dají, že jde o uměle vy­vo­lá­vaný strach, který slouží pri­márně pro po­li­tické ma­chi­nace „levice“ nebo něco po­dobně praš­tě­ného.

Chřip­kaři se ohá­nějí tím, že jejich pre­fe­ro­vaná cho­roba ročně při­praví o život až 700000 lidí, mnohem víc než ko­ro­na­vi­rus a ja­ké­koli menší číslo ne­stojí za řeč.

Co o Covidu víme teď? Víme toho docela dost. Pan­de­mie ko­ro­na­viru ve velkém zuří od za­čátku března, v té době se z Číny do­stala do Íránu a přes Itálii in­fil­tro­vala zbytek Evropy. V únoru jsme mohli ještě doufat, že je možná kon­t­rola a eli­mi­nace viru, v březnu bylo jasné, že ta naděje po­mi­nula. Máme za sebou 2 a půl měsíce pan­de­mie a dle věčné moud­rosti wi­ki­pe­die 312000 mrtvých. A to jsou jen ti po­tvr­zení, nad každou zemí, kde se ko­ro­na­vi­rus uchy­til, visí stín ze­snu­lých, kteří nejsou za­po­čí­táni do oběti Covidu, ale přesto jejich počet vý­razně vy­čnívá z dlou­ho­do­bého trendu. Na­proti tomu u chřipky je tomu opačně. Ne­známe sku­tečný počet mrtvých, čísla, těch 700000, je z větší části odhad ex­tra­po­lo­vaný so­fis­ti­ko­va­nými modely na zá­kladě hrstky sku­tečně otes­to­va­ných.

Dva a půl měsíce a 312 tisíc. Jed­no­du­chou ma­te­ma­ti­kou (ta stačí, tak daleko chřip­kaři vět­ši­nou ani ne­za­jdou) do­jdeme, že kdyby tempo vy­dr­želo, za jeden rok by se cena na ži­vo­tech vy­špl­hala na jeden a půl mi­li­onu. Chřip­kař teď může pro­hlá­sit „Vidíte, je to jenom dva­krát horší.“ Ne tak docela. Je to dva­krát smr­tel­nější než ta nej­horší chřipka i když se celý svět snaží pan­de­mii za­sta­vit. Celá pla­neta táhne za jeden provaz a bojuje proti stej­nému ne­vi­di­tel­nému ne­pří­teli, na­ři­zuje ka­ran­tény, so­ci­ální distan­co­vání, ome­zuje shro­maž­ďo­vání, to vše aby za­sta­vili šíření nákazy. Přesto je počet obětí ob­rov­ský.

Tohle není jen taková slabá chřipka a nic na tom ne­změní po­li­tická ori­en­tace ko­men­tá­tora.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz