k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Chřipka

20. 3. 2020 — k47

Re­pub­liku ob­chází stra­ši­dlo – stra­ši­dlo ko­ro­na­viru. COVID do­ra­zil do naší malé ze­mičky a za pár dnů stihl změnit život k ne­po­znání. Už si skoro ne­vy­ba­vuji, jak to vy­pa­dalo před tím. Skoro.1

Každá ka­ta­strofa před­sta­vuje pří­le­ži­tost. V tomto pří­padě do­stá­váte pří­le­ži­tost do hlavy na­tla­čit pár více/méně zby­teč­ných faktů a fak­to­idů. Tak pokud jste doma & nemáte co dělat, ote­vřete wi­ki­pe­dii, třeba na heslu „chřipka“ a za­čněte se stu­diem. To co se do­zvíte, vám může za­chrá­nit život. Poznat starého ne­pří­tele vám usnadní boj s tím novým.

Rady, která zní ze všech stran, od občanů in­ter­netu až po me­zi­ná­rodní WHO, o tom co dělat proti ko­ro­na­viru, jsou stejné jako ty při pre­venci chřipky: Oč­ko­vání, odstup, omý­vání rukou. Že na COVID oč­ko­vání zatím nemáme & tak to není úplně stejné? Více méně je. Proti chřipce se u nás téměř nikdo ne­oč­kuje (dle ČSÚ jen 7-8% po­pu­lace), pre­vence je tak roz­to­mile low-tech.

To je jedna z věcí, která mě fas­ci­nuje – i v naší tech­no­lo­gické spo­leč­nosti a přes to, že tes­to­vání hraje dů­le­ži­tou roli, hlavní rada je stále stejná: Prostě se ne­nechte na­ka­zit. I když jde o nový virus, je to pořád jenom virus, není to magie, není to před­zvěst apo­ka­ly­psy. Víme jak se šíří, víme jak tomu za­brá­nit. Po­dobně jako šíření chřipky.

A tyto rady bychom měli do­dr­žo­vat ne­hledě na pan­de­mii. Ame­rická CDC uvádí, že této běžné cho­robě ročně pod­lehne 291000 – 646000 lidí, jeden až dva tisíce každý den . Jak moc ne­bez­pečná bude pra­vi­delná a před­ví­da­telná epi­de­mie, záleží jaký kmen a jaká jeho nová mutace se ten rok stane do­mi­nantní. Ne každá chřipka je stejně hla­dová jako každá jiná.

V USA si prů­měrná chřip­ková sezóna vyžádá kolem 41000 obětí2 . Pan­de­mická H1N1 roku 2009 se uká­zala jako mnohem mír­nější (12500 mrtvých), ale na­kaž­li­vější (60.8 mi­li­onů pří­padů jen v USA). H3N2, šířící se v sezóně 2017-2018 zas byla mnohem horší (61099 mrtvých, 44.8 mi­li­onů pří­padů).

Každý rok se při­pra­vují dvě nové vak­cíny (jedna pro se­verní a druhá pro jižní po­lo­kouli), každá chrání proti třem nebo čtyřem kmenům a záleží jak dobře tento výběr od­po­vídá va­ri­an­tám, které se sku­tečně vy­skyt­nou v terénu.

Oč­ko­vání tedy není per­fektní, pro­tože máme mnoho kmenů chřipky a ty se po­zvolna mění, ale přesto i když nejde o per­fektní shodu, oč­ko­vání i tak umožní tělu vést úči­nější obranu.

Pokud si dobře pa­ma­tuji, proti chřipce jsem nebyl nikdy oč­ko­vaný, ale to se změní. Ne­za­po­meňte, ne­dě­láte to jen pro sebe, ale hlavně pro ostatní. Když se sami ne­na­ka­zíte, ne­mů­žete na­ka­zit ani své blízké.

Pár dal­ších fak­to­idů jen bodově:


+1: GISRS, GIP


  1. Skoro. Potkám babku, jde kolem ne­moc­nice, roušku stáhla, aby si mohla dát ci­gárko. Ve ves­nici, do které spadá Cela jsem ne­vi­děl nikoho v roušce, v okol­ních vších skoro všechny. Návsi bývají skoro prázdné, ale lesy jsou ob­sa­zeny vý­let­níky a re­kre­anty tak silně, že si při­pa­dám skoro jako na Sta­ro­maxu a čekám, že za rohem s objeví obchod s bez­cen­nými cet­kami. Takže ono to nebude zas tak velký šok pro spo­leč­nost.
  2. Nejde o testem pro­ká­zané pří­pady ve­doucí k úmrtí, těch je ±6× méně, ale ex­tra­po­laci sna­žící se za­po­čí­tat i oběti ne­de­te­ko­va­ných pří­padů.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz