k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Chlastkultura

26. 8. 2020 — k47

Li­be­rální pří­stup k drogám a jejich po­stupná de­kri­mi­na­li­zace je správná cesta vpřed, zvlášť pro tri­vi­ální sub­stance ka­libru ma­ri­hu­any. S tímhle vším sou­hla­sím. Ale na druhou stranu nemám příliš v lásce kul­turu, která vy­rostla kolem trávy, tu spe­ci­ální sortu lidí, pro něž je tráva jejich veš­ke­rou iden­ti­tou a kromě ní nejde o nic jiného.1

Stejné je to s al­ko­ho­lem. Jedna věc je dát si pár drinků, ale něco zcela jiného být členem chlast­kul­tury, kdy chlast je všechno, na­hra­dil cha­rak­te­rové rysy a vy­těs­nil záliby a as­pi­race. Někoho ta­ko­vého po­tkáte na pět minut a víte kde a jak moc chlastal, jak strašně bude chlastat, jak nemůže chlastat, pro­tože má další den něco v plánu, za­tímco vy­prazd­ňuje kra­bici vína přímo do krev­ního oběhu. Pak vy­práví, jak za ko­ro­na­viru po­li­cajti ne­dá­vali de­chové testy na al­ko­hol a tak mohl celý den a celou noc chlastat, bez pro­blémů pak sed­nout do auta a odjet pryč.

Má to zvláštní de­mentní logiku: Pro­blém jsou po­li­cajti, ne opilci za vo­lan­tem a kaž­do­roč­ních 4-5 tisíc nehod pod vlivem + fakt, že každou dva­nác­tou oběť sil­nič­ních nehod má na svě­domí opilý řidič. Na ničem z toho ne­zá­leží. Když jste sou­částí chlast­kul­tury, tak se musí chlastat, mrtvé nebo zmr­za­čené vem čert. Čím víc se chlastá, pra­vi­dlům a zdra­vému rozumu na­vzdory, tím lepší. Chlast­kul­tu­láři působí, jako kdyby vy­pa­daly z mon­typtho­nov­ského skeče The Vi­si­tors, jen nejde o hrubou vul­gární pa­ro­dii, ale sku­tečné lidi z masa a kostí (a sádla, hodně, hodně sádla).

S ne­bez­peč­nými po­ma­tenci nechci mít nic spo­leč­ného, což je celkem jed­no­du­ché, když po­tkáte asi tak čtyři lidi za rok. Ok, pěkné, hm, hm, dobře, to rád slyším, ne­po­ví­dej, pak ode­jdete, nikdy je ne­u­vi­díte a váš život je o něco málo lepší.


  1. Na druhou stranu každý rok rád chodím fotit ší­le­nou pře­hlídku MMM.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz