k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

To nejlepší z kongresu

20. 2. 2020 — k47

V po­sled­ních dnech mám rutinu: Vstanu velice brzy, dlouho před sví­tá­ním, po­dí­vám se na sta­tis­tiky o ko­ro­na­viru a pak, za­tímco si čistím zuby, pustím ně­ja­kou před­nášku z Chaos Com­mu­ni­cation Con­gresu. Je jich hodně a velká část z nich je velice za­jí­mavá. Tady máte ně­ko­lik extra dob­rých, které mi utkvěly v paměti.

Je tam všechno: Vy­svět­lení proč Boeing 737MAX nebyl bez­pečný, ana­lýzy ně­ko­lika hard­wa­ro­vých zra­ni­tel­ností, re­verzní in­že­ný­ro­vání pro­ce­sorů, ex­plo­i­tace SQLite da­ta­bází, fuz­zing, wifi pro řízení dronů na vzdá­le­nost de­sí­tek ki­lo­me­trů, kli­ma­tická ka­ta­strofa, pra­vi­dla ces­to­vání k ostat­ním pla­ne­tám a mnoho dal­šího. Jednu před­nášku měl do­konce David Gra­e­ber.


+1: Di­a­lo­gové před­nášky, které vedou dva nebo více lidí formou, že spolu in­ter­a­gují, jsou ne­sne­si­telné. Na hraně je už, když před­náší víc lidí a každý má jednu část, ale snahy o hu­morné slovní výměny mě vždycky trochu zabijí.

+2: Nejsou to jen růže, růže, růže. Pár pre­zen­tací spadlo značně pod průměr. Jedna o tom jak (ne)stavět au­to­nomní roboty, nebyla víc než odpad & na CCC se vůbec ne­ho­dila. Jeden člověk jen pre­zen­to­val mýtus, jak za­klá­dal start-up.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz