k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Cancel culture

7. 7. 2020 — k47

Po­slední dobou se hodně štěbetá o cancel cul­ture, údajné tak­tice nebo aspoň ten­denci všech nalevo od Trumpa ver­bálně útočit na ide­o­lo­gické od­půrce ve snaze je „zrušit“. Cancel cul­ture je jen další mo­rální panika, mem, nové jméno pro starou mar­gi­nální ak­ti­vitu, má dodat pocit, že jde o da­le­ko­sáhlý pro­blém spo­leč­nosti, útok na svo­bodu slova, který si nezadá s Mc­Car­ty­is­mem. Jak ko­men­ta­riát briskně po­dotkl: It's only cancel cul­ture if SJWs do it. Otherwise it's just sparkling cri­ti­cism.

Dodám k tomu jen dva body.

Od­půrci cancel cul­ture, kteří se halí po­svát­ným hávem svo­body slova, říkají, že je do­vo­leno o všech té­ma­tech ote­vřeně dis­ku­to­vat. Ok. Ale slyším za tím im­pli­citní: Ale tím to končí. Jen slova, žádné činy. Roz­hodně to pro mě nemůže mít žádné ma­te­ri­ální dů­sledky. Po­chybné výroky moje a mých ka­ma­rádů nás nesmí nic stát. Stále musíme být vysoce re­spek­to­váni. Stále nám musí být na­slou­cháno. Za žádnou cenu se nám nesmí při­po­mí­nat, jaké škody pácháme.

Uncle Bob, známý v pro­gra­má­tor­ských kru­zích pro své moud­rosti (nej­spíš, nikdy jsem ho moc ne­sle­do­val), se ohra­dil proti cancel cul­ture. V jednom tweetu napsal, že cancel cul­ture je zlo a brojil proti němu od­jak­živa, v dalším to při­rov­nal k Mc­Car­ty­ismu a ve třetím na adresu pro­testů black lives matter dodal, že po­li­cie nikdy ne­před­sta­vo­vala pro­blém, že jen ve sboru slouží pár spat­ných poldů. (Pak ještě ver­ba­tim ci­to­val Trumpa jak mluvil o „far-left fas­cism“ a snažil se vy­tvo­řit nového ne­pří­tele, nové „oni“, pro nad­chá­ze­jící volby, ale to teď není dů­le­žité.)

Za­jí­mavé jsou ty roz­díly. V pří­padě po­li­cej­ního násilí a ra­sismu jde jen o pár je­dinců, ale v pří­padě cancel cul­ture je to „kul­tura“ určité blíže ne­de­fi­no­vané „levice“. Cítíte to taky? Podle čeho uznal, že na jedné straně jde o osa­mo­cené pří­pady a na druhé straně mocný dav.

Kdy­bych si měl tip­nout, vsadil bych na osobní zku­še­nosti, pocity a pro­jekci. S po­li­cií nej­spíš nikdy neměl žádné ne­pří­jemné kon­takty a proto po­li­cie přece nemůže před­sta­vo­vat pro­blém, žejo? To je ne­mys­li­telné. Na­proti tomu v po­slední době ob­dr­žel pře­hnaně ne­ga­tivní reakci za něco, co udělal a/nebo řekl a proto musí jít o něco ob­rov­ského, o or­ga­ni­zo­va­nou akci kul­turní války na­mí­ře­nou proti kaž­dému kdo ne­po­cho­duje podle toho správ­ného rytmu. Cancel culure je pro­blém, pro­tože se dotkla mě, po­li­cie není pro­hnilá, pro­tože mi nikdy ne­zne­pří­jem­nila život. Jiní lidé asi budou mít jiné per­spek­tivy, tedy aspoň když jim nikdo nebude klečet na krku.

Není třeba taky možné, že sys­te­ma­tická dis­kri­mi­nace nejen pře­žívá, ale exis­tuje i v po­li­cej­ním sboru nebo (a ne nutně na­jed­nou) třeba že cancel cul­ture není kul­tura, ale pouze činy pár od­hod­la­ných a efek­tiv­ních je­dinců? Každý dokáže svoje osobní sym­pa­tie a an­ti­pa­tie za­ba­lit do ně­ko­lika pře­svěd­čivě zně­jí­cích od­stavců a vydat je jako je­di­nou a sku­teč­nou pravdu.

Cancel cul­ture je vždy to, co se zrovna hodí.


+1: Kdo je pri­ma­dona cancel cul­ture? Trump.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz