k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Drátová spoušť

21. 11. 2020 — k47

Po­dí­vejte, co jsem pro­vedl: Zkon­ver­to­val bez­drá­to­vou spoušť foťáku na drá­to­vou. Než mě ozna­číte za lud­ditu, který se de­fi­ni­tivně zbláz­nil (což může být čás­tečně pravda), vězte, že i tenhle down­grade má svůj smysl.

Když jsem letos fotil ptáky, vy­pa­dalo to asi takhle: Z pa­ra­petu okna jsem si udělal sto­jící stůl, na stohu knih laptop, dělám něco s or­ni­to­gra­fií ne­sou­vi­se­jí­cího. Na okapu při­stane vrabec, vezmu foťák s 70-200 mm ob­jek­ti­vem při­pra­vený po ruce. Cvak, cvak, cvak, pěkně ze skrytu za sklem. Je to fajn, jen bych chtěl větší při­blí­žení, dostat se ope­řen­cům až do zobáku, takří­ka­jíc, ale na lepší výbavu nejsou €€€.

Řešení číslo 2: Dát fo­to­stroj ven do terénu jako foto-past a spouš­tět ho dál­ko­vou spouští. Super plán, má jen jeden ma­ličký pro­blém: Ne­fun­guje. Fo­to­stroj se nedá dobře na­smě­ro­vat a signál spouště ne­pro­jde přes za­vřené okno. S ote­vře­ným ptáci moji si­lu­etu berou jako po­ten­ci­ální hrozbu a nemají náladu se žo­vi­álně pro­me­ná­do­vat v hle­dáčku. Na druhou stranu drát může být li­bo­volně dlouhý, fo­to­stroj můžu skrýt do nějaké sku­liny a pro­blém odpadá.

Pro­cedura je to pře­kva­pivě jed­no­du­chá. Stačí svlék­nout plast ze spouště, na PCB na­pá­jet drátky na kon­takty tla­čí­tek. Jeden do tečky upro­střed, druhý do ko­lečka kolem. Je to velice jed­no­du­ché & jako pro­fe­si­o­nál jsem to dal na první dobrou. Jen se uká­zalo, že to bylo špatné tla­čítko. Tohle roz­jelo 10 vteřin od­počtu, nikoli oka­mžitý vý­střel. Ok, od­pá­jet & pokus číslo dvě. Ten byl jedna ne­ko­nečná ka­ta­strofa, ale o tom po­ml­čím. Kra­bičku pak při­le­pím k tělu foťáku tak, aby dioda spouště pořád mířila na senzor a hotovo. Teď stačí počkat až se vrátí jaro a s ním lé­tavci.

Vrabec domácí (Passer do­mes­ticus)
Vrabec domácí (Passer do­mes­ticus)
Vrabec domácí (Passer do­mes­ticus)

+1: Bylo krásné sle­do­vat, jak se v prů­běhu roku začali uka­zo­vat ma­ličtí vrabci z právě vy­líhlé ge­ne­race. Podle wiki vrabec domácí sedí na vej­cích 13-14 dnů a mlá­ďata opustí hnízdo 14 dnů od vy­líh­nutí. Na okně mi tak mohlo při­stát stvo­ření, které před 30 dny ne­e­xis­to­valo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz