k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Billboard na smrt

21. 8. 2020 — k47

Smrt není sranda, smrt je byznys.

Asi takhle: Byl jsem v jedné z našich čes­kých giga-ne­moc­nici a hledal někoho, kdo by mi strčil prst a když bude po­třeba i celou plejádu dal­ších ná­strojů do ██████████ a zá­ro­veň byl doktor. Lé­kař­ská kva­li­fi­kace byla dů­le­žitá. Dob­ro­vol­níky na­jdete všude, jen ne ty správné.

Na důvodu ex­kurze do zdra­vot­nic­kého za­ří­zení ne­zá­leží. O tom vůbec nechci psát.

Jakmile vy­le­zete z kom­plexu omše­lých budov, mezi nimiž se zma­tení pa­ci­enti snaží nalézt svého spe­ci­a­listu, do očí vás praští cedule: „smu­teční služby.“ Jdete dál směrem na au­to­bus a vy­skočí další cedule: „po­hřební služby, 100 metrů tudy“. Po­po­jdete až k za­stávce a nad ní se klene ob­rov­ský bill­bo­ard „po­hřební ústav, tamhle a tamhle“.

Dává to smysl. Když někde in­ze­ro­vat fu­ne­brácký servis, kde jinde než těsně před bra­nami ústavu, kde právě leží tisíc po­ten­ci­ál­ních zá­kaz­níků. (V ka­pi­ta­lis­tické utopii by ne­moc­nice před­sta­vo­vala kon­ku­renci. Úspěš­nost dok­torů pod­ko­pává zisky hrob­ní­kům.) Při­padá mi to tro­ši­ličku cy­nické, ale na druhou stranu ta re­klama není pro mě. Po­zůsta­lým, kteří právě stáli u po­stele blíz­kého a byli svědky oka­mžiku, kdy se z člo­věka stane pouhá hmota, může při­nést užitek a určitý klid. Proces se dá po pohybu rychle a ne­musejí se k němu a bo­lesti ztráty vracet poz­ději a znovu a znovu a znovu.

Jinak servis tak je per­fektní na obě strany: Před ne­moc­nicí stojí stánek s kvě­ti­nami. Dává to per­fektní smysl, každý chce vy­pa­dat, že se stará a kytky jsou ok gesto, i když je kou­pili před jednou mi­nu­tou a čty­ři­ceti vte­ři­nami.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz