k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Je to bída

14. 1. 2020 — k47 (♪)

V po­sled­ních dnech se moc nemám do psaní. Nějak mě to neláká. Je to hodně práce, příliš mnoho pře­mýš­lení, příliš moc snahy, kterou bych mohl napřít do jiných směrů, třeba do dal­šího kola vy­lep­šení 'do­po­ru­čo­va­cího' sys­tému tady na k47čce.

S tím jsem začal ko­ke­to­vat potom, co jsem ně­ja­kým způ­so­bem zakopl o článek zmi­ňu­jící Tex­tRank – al­go­rit­mus, který po­u­žívá tech­niku Page­Ranku pro de­tekci klí­čo­vých frází a/nebo slov v textu. Potom, co jsem si to pře­četl & uznal, že může jít o uži­teč­nou věc, jsem se do­pus­til ve­li­kého omylu – vy­hle­dal jsem články, které tento citují.

V tom oka­mžiku jsem zabil ten večer a mnoho ná­sle­du­jí­cích večerů.

Pře­četl jsem jeden z nich, ten ci­to­val ně­ko­lik dal­ších, které vy­pa­daly ±re­le­vantně, vy­hle­dal jsem je taky (pře­vážně na sci-hubu), ty ci­to­valy další a ty zase další a ty další a tak dále ad in­fi­ni­tum. Pa­vu­čina spo­jení se roz­růs­tala do ne­u­dr­ži­tel­ných roz­měrů, mno­ho­krát od­bo­čila od pů­vodní jiskry nápadu, která to celá začala, stihla sežrat mnoho večerů a/nebo nocí & světlo na konci tunelu stále ne­při­chá­zelo.

Na jednu stranu je OK se po­no­řit do ur­či­tého tématu ve velkém & vzít to ze­ši­roka, nejen smočit nohy, ukrást dobré nápady & za­po­me­nout, ale pro­kou­sat se při­leh­lými pu­b­li­ka­cemi. To po­skytne lepší po­ro­zu­mění sou­vis­los­tem, často ne­če­ka­ným, ale také může od­ha­lit něco mnohem za­jí­ma­věj­šího, než co jste hle­dali na za­čátku.

Na druhou stranu to stojí spoustu času & úsilí, které bych mohl napřít jiným směrem. Ve vý­sledku pro­mar­ním spoustu času, 99% z něj k ničemu nevede, ale aspoň si můžu při­pa­dat chytře. Ne že by na tom moc zá­le­želo…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz