k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Barva z vesmíru je fialová

9. 8. 2020 — k47

Teď už víme jaká je ta fan­tas­tická a zcela ne­po­psa­telná barva, která in­fi­ko­vala studnu na farmě v di­vo­kých horách zá­padně od Arkhamu. H.P. Lo­vecraft měl výhodu papíru, kdy mu sta­čilo popsat ne­po­psa­tel­nost a nechat to tak. Ale film to je jiná, tam to musí ukázat a Color out of space s Nickem Cagem v hlavní roli ukázal, že je to fi­a­lovo-růžová.

Film je to asi tak z 70% OK. Možná víc než OK. Te­le­gra­fické shr­nutí:

– Le­kačky jsou vždy otravné & ani tady tomu nebylo jinak. Jejich efekt je jen ten, že diváka vy­trh­nou z pomalu na­růs­ta­jící tenze, kterou snímek buduje s ob­di­vu­hod­nou zruč­ností.
Body horor byl k smíchu. Oče­ká­vání má větší efekt než výjev sa­motný, který vždy byl ko­mický s jed­ni­nou vý­jim­kou. To ale měla co dělat s pomalu bu­do­va­ným na­pě­tím, kdy hro­zi­vou pravdu ne­u­ká­zali a pouze ji na­zna­čo­vali.
– Pár žán­ro­vých klišé by mohli vy­ne­chat a o nic bychom ne­při­šli.

+ Mo­menty ros­tou­cího napětí, kdy něco ne­u­r­či­tého po­hl­cuje uza­vřený svět hlav­ních pro­ta­go­nistů, jsou de­li­kátní. Zlo je, přesně dle před­lohy, ne­vy­svět­li­telné, ne­po­psa­telné a ne­po­cho­pi­telné, jako nad­při­ro­zený virus.
+ Nick Cage je ide­ální do role někoho, kdo po­stupně začne ztrá­cet rozum. Sám v tom stavu napůl žije.
+ Film vi­zu­álně ex­ce­luje.
+ Lo­vecraf­tov­ský finiš. Kdo se do­stane do křížku s kos­mic­kým zlem, hap­pyendu se ne­do­čká.

Cel­kově vi­zu­ální stránka stojí za pár slov. Ne vi­zu­ály body hororu, ne do očí bijící „hlavní“ efekty, ale de­taily + svět po­stupně pro­růs­ta­jící fi­a­lo­vým zlem. Třeba se po­dí­vejte na tenhle scre­en­shot, všude samý purple frin­ging, Jde o op­tický defekt čočky, který může za ba­revné rantly kolem vysoce kon­trast­ních hran. Před bodem za­ostření fi­a­lové, za ním ze­le­no­modré. Ty­picky se jich chcete zbavit, ale tady se per­fektně hodí, dávají smysl po na­zna­čení té ne­po­psa­telné barvy z kosmu, která jako kdyby in­fi­ko­vala i pro­stor a ge­o­me­t­rii sa­mot­nou.


+1: Pokud si chcete po­slech­nout ori­gi­nál Lo­vecrafta, au­di­o­booky tady v se­znamu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz