k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Babiš

23. 3. 2020 — k47

Mraky lidí ne­snáší Babiše. Nejen, že s ním ne­sou­hlasí, ale z hloubi duše ho ne­ná­vidí. Já k pre­mi­é­rovi nikdy ne­cho­val tak silné pocity. Na první i po­slední pohled to byl ma­ni­pu­lá­tor a ka­ri­érní zlo­či­nec, to bylo zřejmé, ale kromě toho… eh. To se změ­nilo. Jeho reakce na ko­ro­na­vi­ro­vou epi­de­mii to změ­nila všechno.

Babiš je ne­kom­pe­tentní, nar­cis­tický ma­ni­pu­lá­tor a lhář. Pro­hnilý a ne­na­pra­vi­telný.

Jeho pr­votní reakce na ko­ro­na­vi­rus u nás byla ne­sne­si­telná. Oči­vidně ne­zvládl pří­pravu, ale tvrdil opak. Tes­tu­jeme všechny, kdo chtějí. To nebyla pravda. Všichni mají ochranné po­můcky a kdo ne, ten lže. To také nebyla pravda. Křiklavý kon­trast re­a­lity s tis­kov­kami na­leš­tě­ného vlád­ního týmu pů­so­bil jako hesla vo­lební kam­paně – prázdné fráze a dobře zně­jící ba­na­lity, nikoli jako od­po­ví­da­jící reakce na krizi. Sa­mo­zřejmě Babiš ne­chtěl vy­kli­dit ob­ra­zovky. Kdyby na nich nebyl vidět každý den jako za­chránce, uško­dilo by mu to v pre­fe­ren­cích. A tak ne­svo­lal kri­zový štáb, jak ukládá zákon, vše řídil sám jako solo spa­si­tel a na­sa­dil stup­ňo­va­nou reakci. Každý den přišlo nové opat­ření, o něco strikt­nější než to vče­rejší. Mohl tak vy­ká­zat zdán­li­vou akci a mas­ko­vat, jak málo jsme ma­te­ri­álně při­pra­veni, jaký máme ne­do­sta­tek ochran­ných pro­středků pro zdra­vot­nický per­so­nál a jak nízké máme tes­to­vací ka­pa­city. Navíc mohl stále šaš­ko­vat před te­le­viz­ními ob­ra­zov­kami a blá­bo­lit na pódiu, místo aby uvol­nil místo od­bor­ní­kům nebo ko­mu­koli jinému, kdo by do­ká­zal si­tu­aci vy­svět­lit lépe, podat jasné in­for­mace a dodal národu dojem, že máme plán.

Mezi moje nej­ob­lí­be­nější Ba­bi­šova moudra patří Musíme dělat osvětu, lidé tomu ne­ro­zumí. Hmm, proč asi tomu ne­ro­zumí? Nebude to tím, že na ně každý den valí svůj slovní salát pre­miér?

Ide­ální reakce by byla, kdy v den první nákazy v Če­chách máme tes­to­vací ka­pa­citu, zásoby ochran­ných pro­středků jsou při­pra­vené k dis­tri­buci, ope­rační pro­to­koly jak po­stu­po­vat jsou určené a všichni vědí, jak po­stu­po­vat a jsou na stejné vlně. Není dů­le­žité mít nej­lepší plán, ale aspoň nějaký, kdy všichni vědí co dělat a ne­vzniká tak chaos. Měli jsme měsíc na to se při­pra­vit. Ka­ran­téna Wu-chanu začala 23. ledna. Město s po­pu­lací celé ČR bylo uza­vřeno a nikdo už nemohl před­stí­rat, že to přejde. První pří­pady u nás byly po­tvr­zeny 1. března, Jeden měsíc a jeden týden poz­ději a přesto nás ko­ro­na­vi­rus za­stihl se sta­že­nými kalho­tami. Tohle by Ba­bi­šovi ne­pa­dalo tolik na hlavu, kdyby se první týdny ne­tla­čil před kamery jako spa­si­tel, který maká a všechno za­ří­dil.

Místo toho pre­miér začal se spinem, blá­bo­lil jak dobře na tom jsme a měl po­pu­lus jednak za idioty a druhak za zlo­bivé děti, které ničemu ne­ro­zumí, ne jako rovné, kteří po­chopí, když jim si­tu­ace bude vy­svět­lena. Pr­votní reakce byly činy de­ma­goga na vo­lební stezce.

Ome­zení počtu no­vi­nářů na tis­kov­kách, za­vá­ně­jící au­to­ri­tář­stvím a náhlé snahy ve zmatku pro­tla­čit zákon o střetu zájmů, pachuť nijak ne­zlep­šují.


Od té doby se mnoho změ­nilo. Ha­má­ček začal hrát ak­tivní roli, kri­zo­vému štábu velí epi­de­mi­o­log Pry­mula, Babiš měl te­le­vizní projev, který byl celkem ko­he­rentní, ale nic z toho ne­do­káže přebít tu pachuť pr­votní reakce. Ta se mnou zů­stane do konce dnů nebo dokud se Babiš ne­zmizí z po­li­tické scény a ne­vy­mění sáčko za tep­láky na Pa­kráci.


+1: WHO říká „tes­to­vat, tes­to­vat, tes­to­vat“ a takhle vypadá čínský proces. Tomu se dnes ani zda­leka ne­při­bli­žu­jeme.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz